Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

II Bæreevne og stabilitet ved brann og eksplosjon

§ 11-5. Sikkerhet ved eksplosjon

Byggverk der den forutsatte bruken kan medføre fare for eksplosjon, skal prosjekteres og utføres med avlastningsflater slik at personsikkerheten og bæreevnen opprettholdes på et tilfredsstillende nivå.