Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

II Inngangsparti, sikkerhet i bruk, kommunikasjonsvei, rom og lignende

§ 12-12. Avfallssystem og kildesortering

(1) Det skal tilrettelegges for kildesortering av avfall. Avfallsbrønner, avfallssug eller annet avfallssystem skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår sjenerende støy, lukt eller annen ulempe.

 • Veiledning til første ledd

  Krav til tilfredsstillende ventilasjon for innendørs avfallsrom følger av § 13-2.

  Preaksepterte ytelser

  1. Avfallssystemet må dimensjoneres etter byggets virksomhet, antall tilknyttede boenheter, antall sorteringsfraksjoner samt intervaller for innsamling.

(2) Felles avfallssystem for boligbygninger med krav om tilgjengelig boenhet og for byggverk med krav om universell utforming, skal være lett tilgjengelig, ha trinnfri atkomst og ha innkasthøyde på maksimum 1,2 m.

 • Veiledning til annet ledd

  Krav om at avfallssystemet skal være lett tilgjengelig innebærer at det skal være lett å komme til, og lett å bruke.

  Avfallssystem som har gode kontrastforhold til omgivelsene er lett å se for svaksynte.

  Preaksepterte ytelser

  1. Avstanden fra en inngang for arbeidsbygning og byggverk for publikum, eller fra boenhetens inngangsdør til et felles avfallssystem, kan være maksimum 100 meter.
  2. En person i rullestol må kunne komme inntil og betjene innkastluken.
  3. Innkastluken må ha god kontrast mot tilgrensende flater, med luminanskontrast på minimum 0,4.

  § 12-12 figur 1: Felles avfallssystem som er lett tilgjengelig og lett å bruke

  § 12-12 figur 1: Felles avfallssystem som er lett tilgjengelig og lett å bruke