Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

I Generelle krav til sikkerhet ved brann

§ 11-3. Brannklasser

Ut fra den konsekvensen en brann kan innebære for skade på liv, helse, samfunnsmessige interesser og miljøet, skal byggverk eller ulike deler av et byggverk plasseres i brannklasser etter tabellen nedenfor. Brannklassene skal legges til grunn for prosjekteringen og utførelsen for å sikre byggverkets bæreevne mv. ved brann.

Tabell: Brannklasser

Brannklasse Konsekvens
1 Liten
2 Middels
3 Stor
4 Særlig stor

 • Veiledning til bestemmelsen

  Konsekvensen ved brann er avhengig av den forutsatte bruken av byggverket (risikoklasse) og antall personer, byggverkets størrelse, planløsning, brannenergi mv.

  Direktoratet for byggkvalitet har ikke gitt preaksepterte ytelser for byggverk som plasseres i brannklasse 4. For slike byggverk vil behovet for beskyttelse vanligvis ikke være dekket av de preaksepterte ytelsene i denne veiledningen. Eksempler på slike byggverk er

   1. byggverk med mer enn 16 etasjer
   2. byggverk der brann kan utgjøre stor fare for vesentlige samfunnsinteresser (for eksempel infrastruktur og telekommunikasjon)
   3. byggverk som i hovedsak ligger under terreng (fjellhaller mv.)
   4. byggverk for kjemisk industri og miljøfarlig produksjon
   5. byggverk hvor det lagres særlig brann-, helse- eller miljøfarlige stoffer.

  De preaksepterte ytelsene som er gitt i veiledningen kan likevel benyttes for byggverk i brannklasse 4 dersom ansvarlig prosjekterende dokumenterer at de er relevante og tilstrekkelige. Ved vurdering av behovet for sikkerhetstiltak ved brann må det blant annet tas hensyn til

   1. sannsynlige brannforløp (brannscenarioer)
   2. potensielle konsekvenser ved brann
   3. byggverkets kompleksitet
   4. om brannsikkerhetsstrategien er komplisert, for eksempel ved at det er mange tiltak som skal virke samtidig og som er avhengige av hverandre.

  For byggverk i risikoklasse 1 i én etasje som etter tabell 1 ikke plasseres i brannklasse, er det heller ikke gitt preaksepterte ytelser. Dette er byggverk som bare er beregnet for sporadisk personopphold. Byggteknisk forskrift gjelder også for slike byggverk, men ut fra byggverkets forutsatte bruk kan det bestemmes reduserte ytelser. Dette kan gjøres uten at det er nødvendig å gjøre en omfattende analyse. I denne type byggverk vil oftest innholdet ha mer verdi enn byggverket. Så lenge en brann ikke har samfunnsmessige eller miljømessige konsekvenser, vil det være eiers eller tiltakshavers oppgave å ivareta sine verdier. Byggverket må likevel være utformet slik at rømningsforholdene (avstand til og merking av utganger osv.) må være tilfredsstillende. Det må heller ikke benyttes materialer og overflater som gir uakseptabel brannutvikling, slik at liv og helse settes i fare.

  Preaksepterte ytelser

  1. Byggverk eller ulike deler av et byggverk plasseres i brannklasse 1, 2 eller 3 etter tabell 1, avhengig av aktuell risikoklasse og antall etasjer, med unntak som gitt i nr. 3 til 7.
  2. I byggverk for blandet bruk klassifiseres de enkelte delene i brannklasse ut fra den aktuelle bruken (risikoklasse) og byggverkets totale antall etasjer (høyde). Underliggende etasje må ha brannklasse minst som overliggende etasje.
  3. Boligbygning i risikoklasse 4 med tre etasjer, kan oppføres i brannklasse 1 når hver boenhet har utgang direkte til terreng, uten å måtte rømme via trapp eller trapperom til terreng.
  4. Byggverk som benyttes til forsamlingslokale eller salgslokale som har høyst to etasjer og bruttoareal mindre enn 800 m2 per etasje, kan oppføres i brannklasse 1.
  5. Overnattingsbygning i høyst to etasjer og med bruttoareal mindre enn 300 m2 i hver etasje, kan oppføres i brannklasse 1.
  6. I overnattingsbygning i brannklasse 1 kan arealene ikke økes ved oppdeling med seksjoneringsvegg. Minste avstand mellom byggverk eller seksjoner i denne brannklassen er 6,0 m. Byggverk med minsteavstand kan forbindes med en mellombygning i brannklasse 2.
  7. Boligbygning i risikoklasse 6 i to etasjer kan oppføres i brannklasse 1.
  8. Byggverk hvor konsekvensen ved brann kan bli særlig stor for liv og helse, miljøet eller samfunnet generelt må plasseres i brannklasse 4, og sikkerheten ved brann må dokumenteres ved analyse.


  § 11-3 Tabell 1: Brannklasse (BKL) for byggverk.

  Risikoklasse

  Antall etasjer

  1

  2

  3 og 4

  5 eller flere

  1

  -

  BKL 1

  BKL 2

  BKL 2

  2

  BKL 1

  BKL 1

  BKL 2

  BKL 3

  3

  BKL 1

  BKL 1

  BKL 2

  BKL 3

  4

  BKL 1

  BKL 1

  BKL 2

  BKL 3

  5

  BKL 1

  BKL 2

  BKL 3

  BKL 3

  6

  BKL 1

  BKL 2

  BKL 2

  BKL 3