Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

III Bygningsdeler

§ 12-18. Skilt, styrings- og betjeningspanel, håndtak, armaturer og lignende

(1) Skilt, styrings- og betjeningspanel, håndtak, armaturer og lignende skal være enkle å forstå og betjene.

 • Veiledning til første ledd

  Krav til styrings- og betjeningspanel mv. for løfteinnretninger følger av kapittel 15.

  Kravet omfatter alle typer skilt, styrings- og betjeningspanel i byggverk som er ment å informere eller betjenes av allmennheten, ansatte i virksomheten eller beboere i boenhet. Slikt utstyr kan være informasjons- og retningsskilt, kortlesere, port-telefoner, styringspanel for klimaanlegg og lignende.

  Kravet gjelder både mekaniske og IKT-baserte løsninger.

  Kravet gjelder også for håndtak til dører, vinduer og lignende, samt armaturer i bad, kjøkken osv.

  Tilbakemelding fra styrings- og betjeningspaneler ved aktivering kan gjøres gjennom lydsignal (for de som ikke kan se) og visuell tilbakemelding (for de som ikke kan høre).

  Berøringsskjermer er lite tilgjengelige for svaksynte og umulig å bruke for blinde. De er derfor lite egnet i forbindelse med viktig informasjon, som for å aktivere alarm og liknende.

  Preaksepterte ytelser

  1. Skilt, styrings- og betjeningspanel, håndtak og armaturer mv. må være utformet og plassert slik at personer med ulike brukerforutsetninger kan lese og håndtere dem. Følgende gjelder:
   1. paneler, armaturer mv. må være enkle å forstå og bruke slik at feil bruk unngås,
   2. tekst og tall må være tydelig utformet med kontrast til bakgrunn,
   3. håndtak og armaturer må ha en utforming som krever liten kraft og enkle grep for betjening,
   4. utstyrets funksjon må kunne forstås ut fra sammenhengen de er plassert i.

(2) Informasjon skal være lett å lese og oppfatte. Det skal være synlig kontrast mellom teksten og bakgrunnen, med luminanskontrast minimum 0,8. Viktig informasjon skal være tilgjengelig med tekst og lyd. Taktile tegn kan erstatte lyd.

 • Veiledning til annet ledd

  Hensikten med kravet er å sikre at informasjonen er utformet slik at den kan oppfattes av flest mulig.

  Skilt som er lette å lese og oppfatte har entydig tekst som er utformet med tilstrekkelig store bokstaver i kontrastfarge til bakgrunnen.

  Tekst på bakgrunn med mønster eller fotografi er vanskelige å lese.

  Viktig informasjon er for eksempel informasjon for å kunne orientere seg, varsling, plassering av viktige tjenester mv. Dette kan for eksempel være informasjonen om avganger på flyplasser og jernbanestasjoner, oversiktskart på sykehus, kjøpesentra, og lignende.

  Rullende tekst kan være vanskelig å oppfatte, og er særlig et problem for personer med nedsatt syn. Rullende tekst er derfor ikke egnet for å gi viktig informasjon.

  Taktile tegn kan være punktskrift.

  Preaksepterte ytelser

  1. Punktstørrelse på skjermer eller displayer må tilpasses forventet leseavstand.
  2. Standardiserte piktogrammer kan erstatte tekst på enkelte skilt.

(3) Følgende gjelder i tillegg for bygning med krav om tilgjengelig boenhet og for byggverk med krav om universell utforming:

a) Betjeningspaneler skal være plassert med betjeningshøyde mellom 0,8 m og 1,2 m over det ferdige gulvet.

 • Veiledning til tredje ledd bokstav a

  Hensikten med kravet er at styrings- og betjeningspanel plasseres slik at de lett kan nås både i sittende og stående stilling.

  Betjeningspanel for komfyravtrekk og ventilasjonsanlegg er vanligvis plassert for høyt til at det enkelt kan nås fra sittende stilling. Plassering av slike betjeningspanel omfattes ikke av bestemmelsen.

  Preaksepterte ytelser

  1. Det må være fri passasje og trinnfri tilgang fram til betjeningspanelet.

b) Håndtak skal være plassert med betjeningshøyde mellom 0,8 m og 1,2 m, være utformet med funksjonelt grep og ha en betjeningskraft slik at de er enkle å bruke.

 • Veiledning til tredje ledd bokstav b

  Kravet skal sikre at håndtak er plassert slik at de kan nås fra sittende og stående stilling.

  Funksjonelt grep innebærer at håndtak må ha ergonomisk god utforming.

c) Armaturen på servanter og i dusjer skal kunne betjenes med én hånd. Armaturen i dusjen skal ha termostat. Kravene gjelder ikke for bygning med krav om tilgjengelig boenhet.

 • Veiledning til tredje ledd bokstav c

  Kravet gjelder for bygninger med krav om universell utforming.

  Kravet til maksimaltemperatur på tappevann for å unngå forbrenningsskade reguleres i § 15-5.

  Preaksepterte ytelser

  1. Armaturen på servanter må ha ettgreps hendel eller ha berøringsfri betjening.
  2. Temperaturinnstillingen på armaturen i dusjen må være enkel å betjene.

d) Der det etter forskriften skal være åpningsbare vinduer, skal minst ett vindu kunne betjenes med én hånd. Hendelen skal kreve liten betjeningskraft og være plassert slik at den kan nås fra sittende stilling. Kravene gjelder ikke for byggverk for publikum.

 • Veiledning til tredje ledd bokstav d

  Kravet gjelder tilgjengelig boenhet og arbeidsbygning.

  Kravet innebærer at vinduet skal kunne åpnes til luftestilling.

  Kravet om at åpningsbare vinduer skal kunne betjenes med en hånd innebærer ikke at vinduet åpnes ved hjelp av kun en hendel. Er det flere hendler må hver hendel kunne betjenes etter tur med en hånd på en slik måte at en får åpnet vinduet.

e) I rom og andre oppholdsarealer, der det er sikkerhetsmessig forsvarlig, skal tilstrekkelig antall stikkontakter plasseres slik at de kan betjenes av personer med funksjonsnedsettelse.