Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

I Generelle krav til sikkerhet ved brann

§ 11-2. Risikoklasser

Ut fra den trusselen en brann kan innebære for skade på liv og helse, skal byggverk eller ulike bruksområder i et byggverk plasseres i risikoklasser etter tabellen nedenfor. Risikoklassene skal legges til grunn for prosjekteringen og utførelsen for å sikre rømning og redning ved brann.

Tabell: Risikoklasser

Risikoklasser Byggverk kun beregnet for sporadisk personopphold Personer i byggverk kjenner rømningsforhold, herunder rømningsveier, og kan bringe seg selv i sikkerhet Byggverk beregnet for overnatting Forutsatt bruk av byggverk medfører liten brannfare
1 ja ja nei ja
2 ja/nei ja nei nei
3 nei ja nei ja
4 nei ja ja ja
5 nei nei nei ja
6 nei nei ja ja

 • Veiledning til bestemmelsen

  Byggverk beregnet for sporadisk personopphold er byggverk der personer av og til oppholder seg i kortere tid. Dette kan for eksempel være lagerbygning, skur eller garasje uten faste arbeidsplasser.

  Med "forutsatt bruk av byggverk medfører liten brannfare" menes at byggverket ikke er beregnet for virksomhet og aktiviteter som lett kan medføre brann, for eksempel som del av industrielle prosesser.

  Risikoklassen bestemmes ut fra den virksomheten (det bruksområdet) som er forutsatt, og de forutsetningene menneskene i byggverket har for å bringe seg selv i sikkerhet ved brann.

  Risikoklassene gir grunnlag for å bestemme hvilke tiltak og ytelser som skal til for å sikre rømning og tilrettelegge for redning ved brann.

  Tiltak og ytelser knyttet til rømning og redning har også betydning for vern av materielle verdier.

  Preaksepterte ytelser

  1. Virksomheter må plasseres i risikoklasser i samsvar med tabell 1 med unntak som gitt i nr. 2 og 3.
  2. Virksomhet som ikke er angitt i tabell 1, og virksomhet der bruken eller utformingen tilsier at angitt risikoklasse ikke er dekkende, må plasseres i risikoklasse etter en begrunnet og dokumentert vurdering basert på kriteriene i Tabell: Risikoklasser i forskriften.
  3. Virksomhet som tradisjonelt faller i én risikoklasse, kan unntaksvis og etter særskilt vurdering plasseres i en lavere risikoklasse dersom det er få mennesker i byggverket og byggverket er tilrettelagt for rask og enkel rømning og redning. Vurderingen må være begrunnet og dokumentert.

  § 11-2 Tabell 1: Ulike virksomheter og tilhørende risikoklasse.

  Virksomhet

  Risikoklasse

  Arbeidsbrakke

  1

  Båtnaust

  1

  Carport

  1

  Flyhangar

  1

  Fryselager

  1

  Garasje og parkeringshus med én etasje

  1

  Sagbruk

  1

  Skur

  1

  Trelastopplag

  1

  Brannstasjon uten døgnbemanning

  2

  Driftsbygning med husdyrrom

  2

  Industri

  2

  Kantine beregnet for egne ansatte til og med 150 personer

  2

  Kjemisk fabrikk og kjemikalielager

  2

  Kontor

  2

  Laboratorium

  2

  Lager

  2

  Parkeringshus og garasje med to eller flere etasjer eller plan

  2

  Parkeringskjeller og garasje under terreng

  2

  Sprengstoffindustri

  2

  Trafo eller fordelingsstasjon

  2

  Barnehage

  3

  Skole

  3

  Barnehjem

  4

  Bolig

  4

  Boligbrakke

  4

  Brannstasjon med døgnbemanning

  4

  Fritidsbolig, inkl. selvbetjente hytter, campinghytter og campingenheter

  4

  Internat

  4

  Studentbolig

  4

  Forsamlingslokale

  5

  Idrettshall

  5

  Kantine beregnet for utleie eller for mer enn 150 personer

  5

  Kinolokale

  5

  Kirke

  5

  Kongressenter

  5

  Messelokale

  5

  Museum

  5

  Salgslokale

  5

  Teaterlokale

  5

  Trafikkterminal

  5

  Tribuneanlegg for mer enn 150 personer

  5

  Arrestlokaler og fengsel

  6

  Asylmottak og transittmottak

  6

  Bolig beregnet for personer med behov for heldøgns pleie og omsorg

  6

  Bolig spesielt tilrettelagt og beregnet for personer med funksjonsnedsettelse, inkl. alders- og seniorboliger

  6

  Feriekoloni og leirskole

  6

  Overnattingssted og hotell

  6

  Pleieinstitusjon

  6

  Sykehus og sykehjem

  6

  Turisthytte og vandrerhjem

  6