Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

I Luftkvalitet

§ 13-3. Ventilasjon i byggverk for publikum og arbeidsbygning

 • Veiledning til bestemmelsen

  Frisklufttilførselen skal være tilstrekkelig til å gi tilfredsstillende luftkvalitet, jf. § 13-1. I arbeidsbygning og byggverk for publikum vurderes tilfredsstillende frisklufttilførsel ut fra

    A. forurensninger fra personer (personbelastning), ivaretatt i første ledd
    B. forurensning fra materialer, produkter og installasjoner (materialbelastning), ivaretatt i annet ledd
    C. forurensning fra aktiviteter og prosesser, ivaretatt i tredje ledd.

  Frisklufttilførselen beregnes med utgangspunkt i verdiene (A + B) og C. De to verdiene (A + B) og (C) sammenlignes, og den største verdien legges til grunn for dimensjonering og drift av ventilasjonsinstallasjonene.

(1) Frisklufttilførsel på grunn av forurensninger fra personer med lett aktivitet skal være minimum 26 m3 per time per person. Ved annet aktivitetsnivå enn lett aktivitet, skal frisklufttilførselen tilpasses slik at luftkvaliteten blir tilfredsstillende.

 • Veiledning til første ledd

  For å beregne friskluftmengden i et rom beregnet for annet enn lett fysisk aktivitet, kan en benytte tabell for metabolsk aktivitet i NS-EN ISO 7730:2005, tillegg B.

  Preaksepterte ytelser

  1. Verdiene i tabell 1 må legges til grunn ved dimensjonering dersom det ikke foreligger opplysninger om forutsatt personbelastning. Generelt må nettoarealet benyttes for å beregne antall mennesker som kan oppholde seg i rommet. For salgslokaler benyttes nettoarealet som er åpent for publikum. For kontorer benyttes bruttoareal, inklusive lager, kommunikasjonsareal og lignende.

  § 13-3 Tabell 1 Dimensjonerende personbelastning for utvalgte typer arealer

  Arealtype

  m2 pr person

  Kontorbygning

  15

  Salgslokaler

  2,0

  Undervisningsrom og oppholdsrom i skoler og barnehager

  2,0

  Forsamlingslokaler uten faste sitteplasser

  0,6

  Rom med ståplasser

  0,3

  Serveringssteder med stoler og bord

  1,4

(2) Frisklufttilførsel på grunn av forurensning fra materialer, produkter og installasjoner skal være minimum

a) 2,5 m3 per time per m2 gulvareal når bruksenheten eller rommene er i bruk

b) 0,7 m3 per time per m2 gulvareal når bruksenheten eller rommene ikke er i bruk.

 • Veiledning til annet ledd

  Forutsetningen for å benytte minimumsmengdene etter annet ledd er at produkter og installasjoner er lavemitterende, jf. krav i § 13-1 sjuende ledd.

(3) Rom med forurensende aktiviteter og prosesser skal ha tilstrekkelig avtrekk til at det opprettholdes tilfredsstillende luftkvalitet.

 • Veiledning til tredje ledd

  Preaksepterte ytelser

  1. Kravet til avtrekk er oppfylt for de angitte arealtypene dersom avtrekksmengdene i tabell 2 legges til grunn.
  2. Avtrekk fra garasje kan styres etter behov, forutsatt at det dokumenteres at det ikke på noe tidspunkt eller noe sted forekommer konsentrasjoner av farlige forurensninger (primært CO, NO2 og CO2) som overskrider Arbeidstilsynets forskrift om tiltaks- og grenseverdier av 6. desember 2011.

  § 13-3 Tabell 2 Avtrekksmengder fra ulike hygienerom og spesialrom

  Rom

  Avtrekksvolum m3/h

  Bad/dusj

  54 m3per time per dusj

  Toalett

  36 m3 per time per toalettstol/urinal

  Heissjakt

  30 m3 per time per m2 heissjakt

  Kjellerrom

  2,5 m3 per time per m2 bruttoareal

  Garasje for langtidsparkering

  3 m3 per time per m2 bruttoareal

  Garasje for korttidsparkering

  6 m3 per time per m2 bruttoareal