Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Kapittel 9 Ytre miljø

§ 9-1. Generelle krav til ytre miljø

Byggverk skal prosjekteres, oppføres, driftes og rives på en måte som medfører minst mulig belastning på naturressurser og det ytre miljøet. Byggavfallet skal håndteres tilsvarende.

 • Veiledning til bestemmelsen

  For å begrense belastningen på ytre miljø, er det viktig å vurdere miljøpåvirkningen ved oppføring og drift av bygget allerede tidlig i prosessen. På bakgrunn av denne vurderingen utarbeides miljømål. Miljømål og miljøtiltak må følges opp jevnlig i prosjektet, på lik linje med funksjonelle, tekniske og økonomiske hensyn.

  For å dokumentere at kravet er oppfylt, kan det utarbeides et miljøprogram som beskriver overordnede miljømål, og en miljøoppfølgingsplan som beskriver detaljerte tiltak. Dette bør gjøres i starten av prosessen. Omfanget av slike dokumenter må tilpasses prosjektets størrelse og kompleksitet.

  Nedenfor følger en oversikt over tema som er relevante for ytre miljø i byggeprosesser (inndelingen er i henhold til NS 3466:2009). Noen av temaene omfattes også av andre kapitler i denne forskriften. Henvisning til paragrafer og kapitler står i parentes.

  Natur- og nærmiljø:

  • plante- og dyreliv, landskap (§ 9-4) og befolkning i området.

  Forurensning:

  Ressursbruk:

  • energieffektivisering (kapittel 14)
  • material- og produktvalg (§ 9-2)
  • avfallsminimering- og håndtering (§ 9-5 til og med § 9-9).

  Tabell 1 gir eksempler på miljøbelastninger innen miljøtemaene.

  § 9-1 Tabell 1: Eksempler på miljøbelastninger innen miljøtemaene.

  Miljøtema

  Eksempler på miljøbelastning

  Plante- og dyreliv, landskap

  Bygging i et område med verdifull eller truet natur som må ivaretas ved særskilte tiltak.

  Utslipp til luft

  Utslipp av CO2 fra fossilt brensel til oppvarming

  Partikkelutslipp fra vedovn

  Utslipp til grunn og vann

  Spredning av forurensede masser ved bygging på gammel industritomt

  Støy

  Uakseptable lydforhold på uteoppholdsareal

  Energieffektivisering

  Ressursbruk knyttet til energibruk i alle byggets livsløpstrinn

  Material- og produktvalg

  Spredning av helse- og miljøsfarlige stoffer

  Utarming av knappe råvareressurser

  Avfallsminimering- og håndtering

  Dårlig utnyttelse av råvareressurser

  Manglende sortering av byggavfall, som medfører spredning av helse- og miljøfarlige stoffer

  Materialer og produkter med lave miljøbelastninger knyttet til alle trinn i livsløpet bør velges. Det bør for eksempel velges produkter med energieffektiv og utslippsfattig fremstillingsprosess. Produkter laget av materialer som er eller kan gjenvinnes, bør foretrekkes.

  Det stilles krav til håndtering av avfall som oppstår ved byggearbeider, som for eksempel nybygg, rehabilitering og riving.