Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Kapittel 10 Konstruksjonssikkerhet

§ 10-1. Personlig og materiell sikkerhet

Byggverket skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet for personer og husdyr, og slik at det ikke oppstår sammenbrudd eller ulykke som fører til uakseptabelt store materielle eller samfunnsmessige skader.

  • Veiledning til bestemmelsen

    Forskriften skal ivareta liv og helse til personer og husdyr som oppholder seg i eller på byggverk.
    Konstruksjoner i byggverk skal motstå de påkjenninger de kan forventes å bli utsatt for.

    Sikkerhetsnivået som er tilstrekkelig for å ivareta liv og helse, er vanligvis også tilstrekkelig for å sikre materielle og samfunnsmessige verdier.

    Forskriftens minstekrav til personlig og materiell sikkerhet vil være oppfylt for konstruksjoner dersom det benyttes metoder og utførelse etter Norsk Standard som angitt i dette kapittelet.