Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

III Tiltak mot antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk

§ 11-8. Brannceller

(1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse eller ulik fare for at brann oppstår, skal være egne brannceller med mindre andre tiltak gir likeverdig sikkerhet.

 • Veiledning til første ledd

  Hensiktsmessig oppdeling i brannceller vil være avhengig av virksomheten i, og størrelsen på byggverket.

  Kriterier som legges til grunn for oppdeling i brannceller er blant annet

   1. at rom har forskjellig bruk som gir ulik sannsynlighet for brann
   2. at rom har ulik brannenergi.

  Oppdeling i brannceller vil bidra til å

   1. sikre tid til rømning og redning
   2. forsinke og begrense brann- og røykspredningen slik at det ikke oppstår unødig store materielle skader
   3. lette slokkearbeidet.

  For lave byggverk i samme bruksenhet med avstand mindre enn 8 meter vises til § 11-6 annet ledd.

  § 11-8 Figur 1: Byggverk må deles opp i hensiktsmessige brannceller.

  § 11-8 Figur 1: Byggverk må deles opp i hensiktsmessige brannceller.

  Preaksepterte ytelser

  1. Følgende rom, samling av rom eller lokaler må være egne brannceller:
   1. Rømningsvei, jf. også § 11-14.
   2. Trapperom. Gjelder selv om trapperommet ikke er del av rømningsvei.
   3. Hvert enkelt sykerom i sykehus og pleieinstitusjoner.
   4. Hvert enkelt gjesterom i overnattingsbygg.
   5. Hvert enkelt forsamlingslokale.
   6. Hvert enkelt salgslokale. Når flere salgslokaler ligger med inngang fra et felles overdekket og innelukket torg, gårdsplass, korridor eller lignende, regnes de som ett salgslokale.
   7. Boenhet. Hybelleilighet og lignende som innehar alle nødvendige funksjoner regnes som egen boenhet.
   8. Barnehage som utgjør en avdeling.
   9. Hvert enkelt undervisningsrom med tilhørende birom.
   10. Kontorer eller kontorlandskap som utgjør en selvstendig bruksenhet.
   11. Storkjøkken.
   12. Garasje. Unntatt garasje med bruttoareal til og med 50 m2 i enebolig (samme bruksenhet).
   13. Rom som forbinder garasje med andre rom. Unntak gjelder for garasje med bruttoareal til og med 50 m2 i enebolig (samme bruksenhet).
   14. Store hulrom. Store hulrom må deles opp med branncellebegrensende konstruksjoner i areal på høyst 400 m2. Dette gjelder for eksempel kalde, ubenyttede loftsrom og hulrom under oppforede tak og gulv. Branncelleoppdelingen må korrespondere med branncelleoppdelingen av bygget for øvrig.
   15. Hulrom over nedforet himling i rømningsvei hvor det er kabler som utgjør en brannenergi på mer enn 50 MJ per løpemeter hulrom eller korridor.
   16. Tekniske rom som betjener flere andre brannceller. Dette omfatter blant annet rom for ventilasjonsaggregat, avfallsrom, fyrrom for sentralvarmeanlegg og varmluftsovner fyrt med gass, flytende eller fast brensel. Unntak kan gjøres for ventilasjonsaggregat som er sikret på annen måte mot brannspredning. Sikring på annen måte kan utføres for eksempel ved at aggregatrommet er plassert over et yttertak som har brannmotstand minst som branncellebegrensende bygningsdel.
   17. Tavlerom som ligger i tilknytning til rømningsvei.
   18. Kulvert som underjordisk transportgang, kabelkulvert og lignende.
   19. Heissjakter og tekniske installasjonssjakter. Unntak gjelder for heissjakt som ligger i trapperom. Heiser uten sjakt, for eksempel panoramaheiser med frittstående heismaskin, vil være del av den branncellen heisen er montert i. Heis med kabel og maskinromløs heis inngår i samme branncelle som heissjakten. Øvrige heismaskinrom må være egne brannceller.
   20. Husdyrrom.

(2) Brannceller skal være utført slik at de forhindrer spredning av brann og branngasser til andre brannceller i den tiden som er nødvendig for rømning og redning.

 • Veiledning til annet ledd

  A. Generelt

  Hovedhensikten med å dele byggverk opp i brannceller er å forsinke og begrense brann- og røykspredning utenfor den branncellen der brannen starter.

  Det er spesielt viktig å hindre brann- og røykspredning til rømningsveiene i den tiden som skal være tilgjengelig for rømning.

  Bestemmelsene for garasjer vil i noen tilfeller gjelde for carporter. En carport er en overdekket biloppstillingsplass for høyst to biler, hvor minst halvparten av veggflatene mangler og hvor bare to av veggene kan gå til gulvet. Dersom det er kledning på 50 prosent eller mer av de fire veggflatenes areal, gjelder bestemmelsene for garasjer.

  Preaksepterte ytelser

  1. Bygningsdeler som omslutter en branncelle må ha nødvendige egenskaper for å hindre brann- og røykspredning fra en branncelle til en annen i den tiden som anses nødvendig for rømning og redning fra andre brannceller. Dette omfatter også randsonene, det vil si tilslutningen eller overgangen mellom ulike bygningsdeler.
  2. Der det er angitt reduserte ytelser ved installasjon av automatisk sprinkleranlegg, må anlegget prosjekteres og utføres etter NS-EN 12845:2015+A1:2019. I boligbygninger og deler av byggverk avsatt til boligformål kan anlegget prosjekteres og utføres etter NS-EN 16925:2018+AC:2020 og NS-EN 16925:2018+NA:2019, men med varighet av vannforsyning minst 30 minutter for type 1- og 2-anlegg, og minst 60 minutter for type 3-anlegg.

   

  B. Branncellebegrensende vegg og etasjeskiller

  Preaksepterte ytelser

  1. Branncellebegrensende vegg og etasjeskiller må ha brannmotstand i samsvar med tabell 1.

  § 11-8 Tabell 1: Brannmotstand til branncellebegrensende bygningsdeler.

   

  Brannklasse

  Bygningsdel

  1

  2

  3

  Branncellebegrensende bygningsdel - generelt

  EI 30

  [B 30]

  EI 60

  [B 60]

  EI 60 A2-s1,d0

  [A 60]

  Bygningsdel som omslutter trapperom,

  heissjakt og installasjonssjakter over

  flere plan

  EI 30

  [B 30]

  EI 60

  [B 60]

  EI 60 A2-s1,d0

  [A 60]

  Heismaskinrom

  EI 60

  [B 60]

  EI 60

  [B 60]

  EI 60 A2-s1,d0

  [A 60]

  Fyrrom for sentralvarmeanlegg eller varmluftsaggregat for fast brensel

  EI 60

  [B 60]

  EI 60

  [B 60]

  EI 60 A2-s1,d0

  [A 60]

  Fyrrom for sentralvarmeanlegg eller varmluftsaggregat for flytende og gassformig brensel

  Avhengig av innfyrt effekt, P, som følger:

     

   

   

  P < 50 kW- kun ytelse for kledning/overflate

  K 2 10 A2-s1,d0

  [K1-A]

  K 2 10 A2-s1,d0

  [K1-A]

  K 2 10 A2-s1,d0

  [K1-A]

   

   

  50 kW ≤ P ≤ 100 kW

  EI 30

  [B 30]

  EI 60

  [B 60]

  EI 60 A2-s1,d0

  [A 60]

   

   

  P > 100 kW

  EI 60 A2-s1,d0

  [A 60]

  EI 60 A2-s1,d0

  [A 60]

  EI 60 A2-s1,d0

  [A 60]

   

  C. Dør og luke i branncellebegrensende bygningsdel

  Krav til åpningskraft for dører i atkomst- og rømningsveier er gitt i § 12-13.

  Preaksepterte ytelser

  1. Dør og luke må ha samme brannmotstand som konstruksjonen den står i og ha klasse Sa, med unntak som angitt i nr. 2 og 3.
  2. Dør i eller til rømningsvei i branncellebegrensende vegg kan ha brannmotstand EI2 30-Sa [B 30] med mindre annet er angitt i tabell 2.
  3. Dør som er klassifisert etter NS 3919:1997 [B 30, A 60 osv.] må ha anslag, terskel og tettelister på alle sider for å oppnå tilstrekkelig røyktetthet. Dette gjelder ikke dører og luker som er testet og oppfyller kriteriene for Sa-klassifisering etter NS-EN 1634-3:2004 (inklusiv rettelsesblad AC:2006).
  4. Dør fra boenhet til trapperom Tr 1, trenger ikke være selvlukkende.
  5. Brannklassifisert dør til fyrrom må være selvlukkende. Der hvor det er forbindelse mellom rom for kjeler og andre arbeidslokaler, må dørene slå inn i kjelrommet.
  6. Brannklassifisert dør som skal være selvlukkende (C) og ha dørautomatikk, må være klassifisert med slikt utstyr.
  7. C-klasse (C1–C5) velges ut fra forventede påkjenninger og ønsket levetid.

   

  § 11-8 Tabell 2: Brannmotstand til dør til og i rømningsvei.

   

  Brannklasse

  Dørplassering

  1

  2 og 3

  Branncelle - trapperom Tr 1

  EI2 30-CSa

  [B 30 S]

  EI2 30-CSa

  [B 30 S]

  Korridor - trapperom Tr 2

  E 30-CSa

  [F 30 S]

  E 30-CSa

  [F 30 S]

  Mellomliggende rom - trapperom Tr 3

   

  EI2 60-CSa

  [B 60 S]

  Garasje - brannsluse

  EI2 60-CSa

  [B 60 S]

  EI2 60-CSa

  [B 60 S]

  Branncelle - korridor

  EI2 30-Sa

  [B 30]

  EI2 30-Sa

  [B 30]

  Korridor - det fri (i kombinasjon med trapperom Tr 3)

   

  EI2 30-Sa

  [B 30]

   

  D. Vindu i branncellebegrensende bygningsdel

  Preaksepterte ytelser

  1. Vindu med brannmotstand må ikke kunne åpnes i vanlig brukstilstand.
  2. For vinduer i yttervegger vises til preaksepterte ytelser som gjelder for Forebygging av utvendig brannspredning mellom brannceller i ulike plan (bokstav H) og for Forebygging av horisontal brannspredning via vinduer (bokstav I).

   

  E. Heissjakt og installasjonssjakt

  På grunn av termiske oppdriftskrefter sprer en brann seg svært raskt i vertikale sjakter og hulrom. Det er derfor viktig at vegger rundt heissjakter og installasjonssjakter har utførelse som reduserer faren for brann- og røykspredning mellom sjakter og tilliggende rom.

   

  Preaksepterte ytelser for heissjakt

  1. I byggverk med inntil 8 etasjer må heissjakten røykventileres, eller det må etableres luftsluse (mellomliggende rom) utført som egen, ventilert branncelle, mellom heissjakten og tilstøtende rom.
  2. Heissjakt i byggverk med mer enn 8 etasjer må røykventileres og i tillegg utføres med luftsluse som beskrevet i nr. 1.
  3. Dør må ha samme brannmotstand som veggen den står i, med unntak som gitt i nr. 4 og 5.
  4. I heissjakt med brannmotstand EI 60 kan det benyttes heisdør minst E 90 [F 90]. Heisdør kan utføres uten klasse Sa .
  5. Brannmotstand for dør fra tilstøtende rom til luftsluse som beskrevet i nr. 1 og 2 må være minst EI 30-Sa.

   

  Preaksepterte ytelser for installasjonssjakt

  1. I byggverk i brannklasse 1 og 2 må installasjonssjakten utføres med dør og luke klasse Sa [anslag og tettelist på alle sider]. Alternativt til Sa -klasse kan installasjonssjakten røykventileres.
  2. I byggverk i brannklasse 3 må installasjonssjakten røykventileres, i tillegg til at dører og luker til sjakten må være klasse Sa [anslag og tettelist på alle sider].
  3. Dør og luke må ha samme brannmotstand som veggen den står i.

   

  F. Trapperom

  Trapperom skal gi tilfredsstillende beskyttelse mot varmestråling og inntrengning av røyk i rømningsfasen.

  Trapperom som er rømningsvei, utføres som Tr 1, Tr 2 eller Tr 3 tilpasset ulike sikkerhetsbehov.

  Preaksepterte ytelser

  1. Trapperom som forbinder ulike brannceller, må utføres som egen branncelle selv om trapperommet ikke er en del av en rømningsvei.
  2. Dersom trapperommet ikke leder direkte til det fri eller sikkert sted, må rømningsveien videre utføres som trapperommet med hensyn til omsluttende konstruksjoner, mellomliggende rom, dører mv.
  3. Mellomliggende rom må ha tilstrekkelig størrelse, og må kunne passeres ved å åpne bare én dør om gangen.
  4. Trapperom Tr 1 kan ha dør direkte fra trapperom til bruksenhet, for eksempel leilighet eller kontor. Vegger må ha brannmotstand som angitt i tabell 1. Dører må ha brannmotstand som angitt i tabell 2, jf. figur 2.
  5. Trapperom Tr 2 må ha et rom utført som egen branncelle mellom trapperommet og branncellen det skal rømmes fra. Vegger må ha brannmotstand som angitt i tabell 1. Dører må ha brannmotstand som angitt i tabell 2, jf. figur 3. Trapperom Tr 2 kan gå til kjeller når det er brannsluse mellom de øvrige branncellene i kjelleren og trapperommet.
  6. Trapperom Tr 3 må ha et mellomliggende rom utført som egen branncelle mellom trapperommet og bruksenheten det skal rømmes fra. Vegger må ha brannmotstand som angitt i tabell 1. Dører må ha brannmotstand som angitt i tabell 2, jf. figur 4. Trapperom Tr 3 kan ikke ha forbindelse til kjeller. Hensikten er å hindre at personer rømmer ned til kjelleren, og å hindre blokkering av trapperommet ved brann i kjeller.
  7. Det må treffes tiltak for å begrense eller hindre røykspredning til trapperom Tr 2 og Tr 3 i samsvar med preaksepterte ytelser under G. Røykkontroll.

   

  § 11-8 Figur 2: Prinsippskisse av trapperom Tr 1.

   

  § 11-8 Figur 2: Prinsippskisse av trapperom Tr 1.

  1) Vegger som omslutter trapperom:

  • Brannklasse 1: EI 30 [B 30]
  • Brannklasse 2: EI 60 [B 60]
  • Brannklasse 3: EI 60 A2-s1,d0 [A 60]

  2) Dør fra branncelle til trapperom:

  • EI 2 30-CS a [B 30 S, med anslag og tettelist på alle sider]

   

   

  § 11-8 Figur 3: Prinsippskisse av trapperom Tr 2.
   

   

  § 11-8 Figur 3: Prinsippskisse av trapperom Tr 2.

  1) Vegger som omslutter trapperom:

  • Brannklasse 1: EI 30 [B 30]
  • Brannklasse 2: EI 60 [B 60]
  • Brannklasse 3: EI 60 A2-s1,d0 [A 60]

  2) Dør fra mellomliggende rom (korridor) til trapperom:

  • E 30-CS a [F 30 S, med anslag og tettelist på alle sider]

   

   

   § 11-8 Figur 4: Prinsippskisse av trapperom Tr 3.

   

  § 11-8 Figur 4: Prinsippskisse av trapperom Tr 3.

  1) Vegger som omslutter trapperom:

  • EI 60 A2-s1,d0 [A 60]

  2) Dør fra branncelle til mellomliggende rom:

  • EI 2 30-S a [B 30 med anslag og tettelist på alle sider] eller EI 2 30 [B 30] dersom det mellomliggende rommet er åpent mot det fri.

  3) Dør fra mellomliggende rom til trapperom:

  • EI 2 60-CS a [B 60 S, med anslag og tettelist på alle sider]

   

  G. Røykkontroll

  Røykkontroll kan oppnås ved termisk eller mekanisk røykventilasjon eller trykksetting.

  Trykksetting av trapperom forutsetter trykkavlastning (røykventilasjon) i mellomliggende rom eller i branncellen innenfor.

  I trapperom vil trykksetting være et vesentlig bedre tiltak enn røykventilasjon. Trykksetting skal forhindre at røyk trenger inn i trapperommet. For trapperom Tr 3 er denne utformingen et alternativ til at mellomliggende rom er åpent mot det fri, og må dermed prosjekteres og utføres slik at det oppnås minst tilsvarende sikkerhet mot røykinntrengning i trapperommet.

  Røykluke i trapperom er et tiltak som først og fremst er av hensyn til brannvesenets innsats.

  Støtte til prosjektering og utførelse av brannventilasjonssystemer finnes i NS-EN 12101-serien om ventilasjonssystemer og anvisning 520.380 Røykkontroll i bygninger fra Byggforskserien (SINTEF).

  Preaksepterte ytelser

  1. Trapperom som er rømningsvei i byggverk med flere enn to etasjer, må røykventileres.
  2. I byggverk med inntil 8 etasjer med trapperom Tr 1 eller Tr 2, jf. § 11-13 Tabell 2, er det tilstrekkelig med luke eller vindu med fri åpning minimum 1,0 m2 øverst i trapperommet.
  3. Luke eller vindu skal kunne åpnes manuelt med bryter fra inngangsplanet.
  4. Mellomliggende rom knyttet til Tr 2 må ha mekanisk balansert ventilasjon.
  5. I byggverk med mer enn 8 etasjer med trapperom Tr 3, jf, § 11-13 Tabell 2, må det mellomliggende rommet være åpent mot det fri, eller trapperommet må trykksettes og det mellomliggende rommet må ha trykkavlastning (røykventilasjon).
  6. Overbygde gårder og gater må ha røykventilasjon for å hindre røykspredning mellom ulike brannceller som ligger ut mot den overbygde gården.

   

  H. Forebygging av utvendig brannspredning mellom brannceller i ulike plan

  Spredning av brann fra et vindu eller en annen åpning i ytterveggen til fasaden og videre via takfoten eller gesimsen til et kaldt loft eller brennbart tak, er en vanlig årsak til rask og omfattende brannspredning.

  Der takfoten utføres som branncellebegrensende konstruksjon mot et kaldt loft hvor loftet er en egen branncelle, må utlufting etableres andre steder. Alternativt kan det benyttes lufteventiler med brannmotstand.

  Preaksepterte ytelser

  1. Sannsynligheten for brannspredning mellom brannceller i ulike plan, må reduseres på en av følgende måter:
   1. Kjølesone (vertikal avstand) mellom vinduer er minst lik høyden til underliggende vindu og utført med brannmotstand minst E 30.
   2. Annenhver etasje er utført med fasade minst E 30.
   3. Inntrukne fasadepartier er på minimum 1,2 meter, eller utkragede bygningsdeler med samme brannmotstand som etasjeskiller er minimum 1,2 meter ut fra fasadelivet.
   4. Byggverket har automatisk sprinkleranlegg.
  2. Med mindre byggverket har automatisk sprinkleranlegg, må takfoten - i hele lengden - utføres som branncellebegrensende konstruksjon for brannpåvirkning nedenfra.

   

  I. Forebygging av horisontal brannspredning via vinduer

  Preaksepterte ytelser

  1. Branncellebegrensende konstruksjoner i et byggverk, eller mellom to lave byggverk, må utføres slik at det blir liten sannsynlighet for brannspredning via vinduer som ligger med liten innbyrdes avstand i innvendig hjørne, eller mellom vinduer i motstående fasader.
  2. Vinduer må ha samme brannmotstand som veggen de står i, med unntak som gitt i tabell 3. For motstående parallelle yttervegger gjelder tabell 3 bare når vindusarealet ikke utgjør mer enn 1/3 av veggarealet.
  3. Hvis byggverket eller byggverkene har automatisk sprinkleranlegg kan det benyttes vinduer uten spesifisert brannmotstand, med unntak for vinduer mot rømningsvei.
  4. Hvis byggverket eller byggverkene har automatisk sprinkleranlegg kan vindu mot utvendig rømningsvei ha brannmotstand EW 30 i brannklasse 1 og EW 60 i brannklasse 2 og 3.
  5. Enkeltvinduer i mindre rom i bolighus (for eksempel i vaskerom, bad og soverom) opp til 0,20 m² glassflate, kan være uten spesifisert brannmotstand når avstanden til uklassifisert bygningsdel er minimum 5 meter.

   

  § 11-8 Tabell 3: Nødvendig brannmotstand til vinduer i branncellebegrensende yttervegg for å begrense horisontal brannsmitte.

  Utforming av motstående vinduer i yttervegger

  Innbyrdes plassering

  Avstand L i meter mellom vinduer [glassflater]

  Nødvendig brannmotstand

  Vinduer i motstående parallelle yttervegger i BKL 1

  L < 3,0

  Ett vindu EI 30 eller begge EI 15

   

  3,0 < L < 6,0

  Ett vindu E 30 [F 30] eller begge EI 15

   

  L ≥ 6,0

  Uspesifisert

  Vinduer i motstående parallelle yttervegger i BKL 2 og 3

  L < 3,0

  Ett vindu EI 60 eller begge EI 30

   

  3,0 < L < 6,0

  Ett vindu E 60 [F 60] eller begge E 30 [F 30]

   

  L ≥ 6,0

  Uspesifisert

  Vinduer i innvendige hjørner i BKL 1

  L < 2,0

  Ett vindu EI 30 eller begge EI 15

   

  2,0 < L < 4,0

  Ett vindu E 30 [F 30] eller begge EI 15

   

  L ≥ 4,0

  Uspesifisert

  Vinduer i innvendige hjørner i BKL 2 og 3

  L < 2,0

  Ett vindu EI 60 eller begge EI 30

   

  2,0 < L < 4,0

  Ett vindu E 60 [F 60] eller begge E 30 [F30]

   

  L ≥ 4,0

  Uspesifisert

   

   

  J. Forebygging av brannspredning via kaldt loft eller oppforet tak som ikke er egen branncelle

  I byggverk som omfatter mer enn én branncelle, vil det være en fordel om kaldt loft eller oppforet tak oppdeles i samsvar med de underliggende branncellene. Vegger som er kontinuerlige gjennom alle etasjene og helt til yttertaket, og helst ført over yttertaket, vil gi den mest effektive oppdelingen.

  I byggverk med mer enn fire etasjer vil kaldt loft eller oppforet tak være uheldig fordi tilgjengeligheten for effektiv slokkeinnsats blir meget begrenset.

  Preaksepterte ytelser

  1. I rekkehus, vertikaldelte tomannsboliger og lignende må branncellebegrensende vegg mellom boenhetene føres opp til yttertaket og ut i takfoten. Takfoten må beskyttes slik at horisontal brannspredning mellom loft eller oppforet tak i ulike brannceller hindres i den forutsatte brannmotstandstiden.
  2. Beskyttelse av takfoten er ikke nødvendig dersom byggverket har automatisk sprinkleranlegg.

   

  K. Brannceller over flere plan

  Åpne brannceller over flere plan kan medføre rask røyk- og brannspredning og krever derfor spesielle tiltak.

  Preaksepterte ytelser

  1. Brannceller i risikoklasse 1, 2, 4 og 5 kan ha åpen forbindelse over inntil tre plan, forutsatt at branncellen er tilrettelagt for at rømning og slokking av brann kan skje på en rask og effektiv måte, dersom følgende ytelser er oppfylt:
   1. Det må installeres automatisk sprinkleranlegg når samlet bruttoareal for plan som har åpen forbindelse er over 800 m 2, jf. også § 11-12 første ledd.
   2. Det må være tilrettelagte rømningsveier fra hvert enkelt plan, jf. også § 11-13 fjerde ledd.

   

  L. Brannskille mellom garasje og annet byggverk

  Preaksepterte ytelser

  1. Garasje med bruttoareal til og med 50 m2 kan bygges uten brannskille mot annet byggverk i samme bruksenhet, for eksempel inntil en enebolig.
  2. Garasje med bruttoareal til og med 50 m2 må ha avstand minimum 2,0 meter til byggverk i annen bruksenhet, eller byggverkene må være skilt med bygningsdeler med brannmotstand minst EI 30 [B 30], jf. § 11-6 annet ledd.
  3. Garasje med bruttoareal over 50 m2 til og med 400 m2 må ha avstand minimum 8 meter til andre byggverk eller byggverkene må være skilt med bygningsdeler med brannmotstand minst EI 60 [B 60].
  4. Garasjer med større bruttoareal enn 400 m2 må ha avstand minimum 8 meter til andre byggverk eller byggverkene må være skilt med bygningsdeler med brannmotstand minst EI 90 A2-s1,d0 [A 90].

   

  Henvisninger

   

  M. Garasje i byggverk for annet formål

  En bilbrann kan utvikle svært store røykmengder og dermed være en vesentlig risiko for sikkerheten til de menneskene som oppholder seg i byggverket.

  Skillet mellom garasje og andre deler av byggverket må derfor utføres, slik at faren for spredning av brann og røyk til andre deler av byggverket reduseres til et akseptabelt nivå.

  Parkeringskjellere og automatiske garasjeanlegg er behandlet i § 11-17.

  Preaksepterte ytelser

  1. Garasje med bruttoareal til og med 50 m2 i samme bruksenhet, for eksempel garasje i enebolig, må være skilt fra resten av byggverket med bygningsdeler som er så tette at eksos ikke trenger gjennom. En yttervegg med utvendig vindsperre og innvendig dampsperre gir tilstrekkelig tetthet mot en godt ventilert garasje.
  2. Andre garasjer med bruttoareal til og med 50 m2 må være skilt fra resten av byggverket med bygningsdeler med brannmotstand minst EI 30 [B 30].
  3. Garasje med bruttoareal over 50 m2 til og med 400 m2, må være skilt fra resten av byggverket med bygningsdeler med brannmotstand minst EI 60 [B 60].
  4. Garasjer med større bruttoareal enn 400 m2 må være skilt fra resten av byggverket med bygningsdeler med brannmotstand minst EI 90 A2-s1,d0 [A 90].

   

  N. Rom som forbinder garasje og rom for annet formål

  Preaksepterte ytelser

  1. For å hindre spredning av eksos og røyk må det være et mellomliggende rom mellom garasje og rømningsvei, og mellom garasje og oppholdsrom (boligrom, husdyrrom og lignende).
  2. Når det tas betryggende forholdsregler mot spredning av brann og inntrengning av gasser til tilliggende rom, er det ikke nødvendig med mellomliggende rom mellom garasje og tilknyttede servicerom, garasje for utrykningskjøretøy eller lastehall som undertiden benyttes om garasje.
  3. I bolig med garasje med bruttoareal mindre enn 50 m2 kan mellomliggende rom være vaskerom, bod og lignende.
  4. For garasje med bruttoareal over 50 m2 til og med 400 m2 må mellomliggende rom utføres som egen branncelle.
  5. For garasje over 400 m2 må mellomliggende rom utføres som brannsluse.
  6. Mellomliggende rom eller garasje må være ventilert slik at brann- og røykgasser fra garasjen ikke kommer inn i andre rom i byggverket.

   

   

  § 11-8 Figur 5: Skille mellom garasje og andre rom når garasje har bruttoareal over 400 m2.

   

  § 11-8 Figur 5: Skille mellom garasje og andre rom når garasje har bruttoareal over 400 m2.

  1) Vegger mellom garasje over 400 m 2 og resten av byggverket:

  • EI 90 A2-s1,d0 [A 90].

  Vegg mellom brannsluse og trapperom må ha brannmotstand minst EI 60 A2-s1,d0 [A 60].

  2) Dører til brannsluse:

  • EI 2 60-CS a [B 60 S].

   

  O. Brannsluse

  Preaksepterte ytelser

  1. Rom som utgjør forbindelse mellom brannceller hvor det stilles særskilt strenge krav til sikkerhet mot spredning av brann, må utføres som brannsluse.
  2. Brannslusen skal være skilt fra resten av byggverket med bygningsdeler med brannmotstand minst EI 60 A2-s1,d0 [A 60].
  3. Dører til brannslusen må ha brannmotstand EI2 60-CSa [B 60 S].
  4. Brannslusen skal ha tilstrekkelig størrelse og være slik utført at den kan passeres uten at mer enn en dør eller luke må åpnes av gangen.
  5. Ventilasjon av brannsluser skal ikke foregå gjennom åpninger til de rommene som betjenes av slusen.

   

  P. Rom for lagring av brensel

  Preaksepterte ytelser

  1. Rom for lagring av flytende brensel skal utføres som angitt i tabell 4. Rommet må være slik innrettet at brensel ikke kan renne ut av rommet eller inn i fyringsanlegget dersom tanken springer lekk.
  2. Inntil 20 liter fyringsparafin eller lett fyringsolje kan oppbevares i boenhet på beholder som utgjør en del av godkjent varmeanlegg eller på tilknyttet veggtank.

   

  § 11-8 Tabell 4: Rom for lagring av flytende brensel.

  Type rom

  Maksimalt antall liter

  Type brensel

  Vegger/ etasjeskiller

  Overflate

  Dør

  Type tank

  Fyrrom, garasje inntil 50 m2 eller andre rom som ikke er beregnet på varig opphold

  1650

  Fyringsparafin

  Branncelle-begrensende

  B-s1,d0 [In 1]

  EI2 30-CSa [B 30 S] 1 )

  Ståltank 2 )

  4000

  Lett fyringsolje

  4000

  Fyringsparafin

  EI 60 A2-s1,d0 [A 60]

  B-s1,d0 [In 1]

  EI2 60-CSa [B 60 S] 1 )

  Tankrom

  10 000

  Lett fyringsolje

  Branncelle-begrensende

  B-s1,d0 [In 1]

  EI2 30-CSa [B 30 S]

  10 000

  Fyringsparafin

  EI 60 A2-s1,d0 [A 60]

  B-s1,d0 [In 1]

  EI2 60-CSa [B 60 S]

  6000

  Fyringsparafin + Lett fyringsolje

  EI 60 A2-s1,d0 [A 60]

  B-s1,d0 [In 1]

  EI2 60-CSa [B 60 S]

  Tank i brennbart materiale 3) 4)

  1) Klasse C [S] – selvlukkende - gjelder ikke garasjeport
  2) Dobbeltvegget tank, hvor den ytre beholderen er i stål, regnes som ståltank
  3) Med brennbart materiale menes for eksempel GUP-tank og polyetylen-HD-tank
  4) Tank i GUP eller polyetylen med dokumentert brannmotstand 30 minutter kan plasseres i branncellebegrensende tankrom EI 30

   

  Q. Husdyrrom

  Det kan være vanskelig å få husdyr ut av et byggverk som brenner. Det er derfor viktig å forhindre at brann og røyk sprer seg raskt til husdyrrom, og dermed gjør det vanskelig å evakuere dyrene.

  Husdyrrom må derfor utføres slik at sikkerheten mot brannspredning fra andre deler av byggverket blir tilfredsstillende.

  Preaksepterte ytelser

  1. Husdyrrom med bruttoareal mindre enn 300 m2 må være avgrenset fra resten av byggverket med bygningsdeler med brannmotstand minst EI 30 [B 30].
  2. Husdyrrom med bruttoareal større enn 300 m2 må være avgrenset fra resten av byggverket med bygningsdeler med brannmotstand minst EI 60 [B 60].

Endringshistorikk § 11-8

 • 01.10.23 Til veiledningen til annet ledd: Oppdatert henvisning til standarder i preakseptert ytelse nr. 2.