Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

I Varme- og kjøleinstallasjon

§ 15-1. Generelle krav til varme- og kjøleinstallasjoner

(1) Varme- og kjøleinstallasjoner skal prosjekteres og utføres slik at

a) krav til sikkerhet og innemiljø er ivaretatt

b) installasjonen gir de ytelser som er forutsatt

c) installasjonen har mulighet for regulering og er tilpasset energiøkonomisk drift

d) installasjonen ikke bidrar til fare for brann og eksplosjon

e) varmebelastning på bygningsdeler ikke medfører fare for brann eller svekker bygningsdelers egenskaper

f) installasjonen er sikret mot lekkasje

g) installasjonen har sikker og tilrettelagt atkomst for enkel og effektiv rengjøring og vedlikehold av installasjonen, inkludert sikker feiing.

(2) Lukkede systemer for varme- og kjøleinstallasjoner skal trykkprøves før overlevering til sluttbruker.

(3) Varmeinstallasjoner skal

a) stilles opp på underlag som tåler den forventede tyngden av installasjonen

b) ha tilstrekkelig avstand mellom installasjonen og brennbart materiale for å hindre antennelse

c) utføres slik at det oppnås sikkerhet mot skade ved høy overflatetemperatur.

(4) Varmeinstallasjoner som er dokumentert for bruk uten røykkanal, skal kun plasseres i rom med tilstrekkelig ventilasjon.

(5) Varmeinstallasjoner som er basert på forbrenning skal

a) være energiøkonomisk ved normale driftsforhold

b) være tilknyttet røykkanal med mindre det er dokumentert at slik tilknytning ikke er nødvendig

c) gi akseptabel røykgasstemperatur

d) være tilpasset temperaturklassen på røykkanalen eller skorsteinen

e) plasseres i fyrrom med mindre den er beregnet for oppstilling i annet rom.

(6) Ildsted skal ikke plasseres i rom hvor det kan forekomme brennbar gass eller støvpartikler som kan føre til støveksplosjon, med mindre ildstedet er beregnet for dette.

(7) Åpent ildsted uten dører skal ha tettsluttende røykgasspjeld.