Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

II Innvendige vann- og avløpsinstallasjoner

§ 15-6. Innvendig avløpsinstallasjon

 • Veiledning til bestemmelsen

  Bestemmelsen omfatter rør, utstyr, taknedløp mv. i eller på byggverket, som er fast tilknyttet avløpsnettet og som inngår som en nødvendigdel av byggverkets drift.

  Takvann er omfattet av bestemmelsen om overvann, jf. § 15-8.

(1) Installasjoner skal

a) prosjekteres og utføres slik at avløpsvannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden

b) tilrettelegges for høy driftssikkerhet og for effektiv drift og vedlikehold

 • Veiledning til første ledd bokstav b

  Det er viktig at komponenter som benyttes er egnet til formålet. Benyttes det forskjellige fabrikater er det viktig at komponentene passer sammen. Produktdokumentasjon og monteringsanvisning angir for eksempel tildragningsmomenter, toleranse og bruksområder.

  Krav til dokumentasjon av produkter følger av forskrift om omsetning og dokumentasjon av byggevarer.

c) tåle indre og ytre belastninger og kjemiske påvirkninger

 • Veiledning til første ledd bokstav c

  Bestemmelsen omfatter belastninger fra variasjoner i avløpsvannet samt ytre påvirkninger fra omkringliggende forurensningskilder og bygningsdeler, som for eksempel kan føre til korrosjon eller avleiringer i installasjonen.

  Preaksepterte ytelser

  1. Installasjonen må ha festeanordninger som tåler den forutsatte belastningen. Til forskjellig underlag må det benyttes anbefalt forankring, se produktdokumentasjon og monteringsanvisning for produktene.
  2. Ekspansjonskrefter må ikke føre til skade på rørledningssystemet eller bygningsdel.
  3. Ved innstøping må det sikres fri bevegelse av hele ledningen, for eksempel ved at ledningen omsluttes av myk isolasjon.
  4. Ved fare for støy og skadelige vibrasjoner, må det monteres støy- og vibrasjonsdempende utstyr.

d) sikres mot frostskader

 • Veiledning til første ledd bokstav d

  Det er viktig å legge avløpsledningen på en slik måte at en unngår frostpåkjenning. Dette gjelder spesielt rør gjennom kalde rom, eller i områder utsatt for kuldegjennomslag.

  Sikkerhet mot frostskader kan også oppnås ved at det tilrettelegges for at installasjonen enkelt kan tømmes, eller på annen måte sikres ved lengre tids fravær.

e) ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje.

(2) Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettet skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

(3) For å hindre tilbakestrømning skal vannstanden i den lavest beliggende vannlåsen ha nødvendig høyde over den innvendige toppen på hovedledningen i forgreningspunktet.

 • Veiledning til tredje ledd

  Hensikten med kravet er å hindre tilbakestrømning.

  Preaksepterte ytelser

  1. Vannstanden i den lavest monterte vannlåsen, og innvendige kummer og tanker, må ligge minimum 0,90 meter høyere enn innvendig topp i hovedledningen, målt i stikkledningens forgreining på hovedledningen.

(4) Avløpsinstallasjoner skal ha minst én lufteledning som er ført til det fri uten vannlås, med mindre det dokumenteres at avløpet kan fungere tilfredsstillende ved bruk av en annen løsning.

 • Veiledning til fjerde ledd

  For bygninger med eget avløpsrenseanlegg, er det viktig at det ikke skapes sterk trekk av luft gjennom renseanlegget. Slik trekk kan motvirkes ved å plassere en vannlås ved innløpet til renseanlegget.

  For avløpsanlegg der avløpet ikke går til offentlig hovedledning, kan det vurderes andre løsninger enn åpen lufteledning, så lenge det kan dokumenteres tilfredsstillende funksjon.

  Preaksepterte ytelser

  1. Lufteledningen for avløpssystemet må føres til det fri over øverste installasjon.

(5) Installasjoner skal ha nødvendige rensepunkter for rengjøring. Avløpsrør skal være selvrensende.

 • Veiledning til femte ledd

  Preaksepterte ytelser

  1. Rensepunktene må være lett tilgjengelige.
  2. I bygninger med flere bruksenheter eller boenheter må avløpsledningen fra den enkelte enhet kunne renses uten at man trenger atkomst til en eller flere av de andre enhetene.