Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

V Lys og utsyn

§ 13-8. Utsyn

(1) Rom for varig opphold skal ha vindu som gir tilfredsstillende utsyn.

 • Veiledning til første ledd

  Utsyn er en viktig og etterspurt kvalitet med stor betydning for hvordan innemiljøet oppleves.

  Formålet er å ivareta god kontakt med det fri, både for de som står og de som sitter.

  I tett bebyggelse er det tilstrekkelig å ha utsyn mot husrekker, gateløp, bakgård og lignende.

  § 13-8 Figur 1 Tilfredsstillende utsyn innebærer at personer som oppholder seg i rommet skal ha god kontakt med det fri.

  § 13-8 Figur 1: Tilfredsstillende utsyn innebærer at personer som oppholder seg i rommet skal ha god kontakt med det fri.

  Preaksepterte ytelser

  1. I boenheten må alle rom for varig opphold ha minst ett vindu som gir tilfredsstillende utsyn.
  2. Stuen i boenheten må ha minst ett vindu der underkanten av glassflaten er maksimum 1,0 meter over gulvet. I en supplerende stue i samme boenhet, for eksempel på loft eller i kjeller, kan underkanten av glassflaten være høyere over gulvet. Tilsvarende gjelder også for stue i sekundærleilighet, der sekundærleiligheten ikke er egen boenhet.
  3. I arbeidsbygning og byggverk for publikum må rom for varig opphold ha minst ett vindu der underkanten av glassflaten er maksimum 1,0 meter over gulvet.

(2) Første ledd gjelder ikke for rom i arbeidsbygning og byggverk for publikum der den forutsatte bruken tilsier noe annet.

 • Veiledning til annet ledd

  1. Unntaket for rom i arbeidsbygning og byggverk for publikum gjelder
   1. der rommet av driftsmessige, tekniske eller sikkerhetsmessige grunner må ligge under jorda, for eksempel arbeidsrom i tilknytning til en undergrunnsbane
   2. i rom der oppholdets art tilsier det, for eksempel en kinosal.