Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

I Generelle krav til sikkerhet ved brann

§ 11-3. Brannklasser

Ut fra den konsekvensen en brann kan innebære for skade på liv, helse, samfunnsmessige interesser og miljøet, skal byggverk eller ulike deler av et byggverk plasseres i brannklasser etter tabellen nedenfor. Brannklassene skal legges til grunn for prosjekteringen og utførelsen for å sikre byggverkets bæreevne mv. ved brann.

Tabell: Brannklasser

Brannklasse Konsekvens
1 Liten
2 Middels
3 Stor
4 Særlig stor