Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

II Bæreevne og stabilitet ved brann og eksplosjon

§ 11-5. Sikkerhet ved eksplosjon

Byggverk der den forutsatte bruken kan medføre fare for eksplosjon, skal prosjekteres og utføres med avlastningsflater slik at personsikkerheten og bæreevnen opprettholdes på et tilfredsstillende nivå.

 • Veiledning til bestemmelsen

  Preaksepterte ytelser som gjelder for rom i byggverk gjelder også for egne fyrhus der det for eksempel plasseres større fyrkjeler.

  Krav til sikkerhet ved eksplosjon er også gitt i andre regelverk som for eksempel forskrift om håndtering av farlig stoff og forskrift om elektriske forsyningsanlegg.

  Preaksepterte ytelser

  1. Rom hvor det kan forekomme fare for eksplosjon, må utgjøre en egen branncelle.
  2. Rom hvor det kan forekomme fare for eksplosjon, må ha minst én trykkavlastningsflate for å sikre mot skader på personer og byggverket forøvrig.
  3. Avlastet trykk må ledes bort i sikker retning.
  4. Trykkavlastningsflater må ikke plasseres i takflater og lignende med mindre det dokumenteres at snølast ikke er til hinder for avlastningsflatens funksjon.
  5. Bærende og branncellebegrensende bygningsdeler må om nødvendig forsterkes for å opprettholde rømningsveiers funksjon og forhindre spredning av brann til andre brannceller.