Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

I Varme- og kjøleinstallasjon

§ 15-1. Generelle krav til varme- og kjøleinstallasjoner

 • Veiledning til bestemmelsen

  I installasjonen inngår alle komponenter i det komplette systemet, som for eksempel ledningsnett, radiatorer, pumper, ventiler, reguleringsutrustning osv.

  Rene prosessanlegg og flyttbare varme- og kjøleinnretninger er ikke omfattet av byggereglene.

  Enkelte produktgrupper er omfattet av forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK).

  For krav til partikkelutslipp fra lukkede ildsteder som fyres med fast brensel vises til § 9-10.

(1) Varme- og kjøleinstallasjoner skal prosjekteres og utføres slik at

a) krav til sikkerhet og innemiljø er ivaretatt

 • Veiledning til første ledd bokstav a

  For sikkerhetskrav for fastmontert ildsted fyrt med biobrensel, for eksempel bioetanol, vises til retningslinjene for sikkerhet i NS-EN 16647:2015 (tillegg B).

b) installasjonen gir de ytelser som er forutsatt

c) installasjonen har mulighet for regulering og er tilpasset energiøkonomisk drift

 • Veiledning til første ledd bokstav c

  Bestemmelsen tilsier at rør, rørdeler, ventiler og liknende dimensjoneres slik at trykktapet blir energiøkonomisk optimalt.

  Energibruken kan reduseres, for eksempel gjennom bruk av system for sentral driftskontroll (SD-anlegg). Dette kan gi optimal styring av tekniske installasjoner.

d) installasjonen ikke bidrar til fare for brann og eksplosjon

e) varmebelastning på bygningsdeler ikke medfører fare for brann eller svekker bygningsdelers egenskaper

f) installasjonen er sikret mot lekkasje

 • Veiledning til første ledd bokstav f

  Krav om sikkerhet mot lekkasjer gjelder også kompressorer og pumper.

  I installasjoner for kjemiske medier vil lodde- eller sveiseforbindelser kunne sikre mot lekkasjer.

g) installasjonen har sikker og tilrettelagt atkomst for enkel og effektiv rengjøring og vedlikehold av installasjonen, inkludert sikker feiing.

(2) Lukkede systemer for varme- og kjøleinstallasjoner skal trykkprøves før overlevering til sluttbruker.

(3) Varmeinstallasjoner skal

a) stilles opp på underlag som tåler den forventede tyngden av installasjonen

b) ha tilstrekkelig avstand mellom installasjonen og brennbart materiale for å hindre antennelse

 • Veiledning til tredje ledd bokstav b

  Minste avstand fra ildsted til brannmur eller til brennbart materiale vil fremgå av monteringsveiledningen for ildstedet.

  Preaksepterte ytelser

  1. Under og foran ildsted for fast brensel må gulv av brennbart materiale beskyttes med plate av ubrennbart materiale, eller materiale som tilfredsstiller klasse B-s1,d0 (In1).
  2. Brannmur som beskyttelse mot brennbart materiale må monteres med dokumenterte elementer eller bygges som tradisjonell brannmur.

c) utføres slik at det oppnås sikkerhet mot skade ved høy overflatetemperatur.

(4) Varmeinstallasjoner som er dokumentert for bruk uten røykkanal, skal kun plasseres i rom med tilstrekkelig ventilasjon.

(5) Varmeinstallasjoner som er basert på forbrenning skal

a) være energiøkonomisk ved normale driftsforhold

 • Veiledning til femte ledd bokstav a

  God energiøkonomi fremmes ved god forbrenning og så lav røykgasstemperatur som mulig. Se likevel bokstav c.

  For å oppnå god forbrenning bør det være undertrykk i fyringsinstallasjonen, sammenlignet med rommet forøvrig.

  I bygning med mekanisk ventilasjon kan det være nødvendig med spesielle tiltak for å sikre tilfredsstillende trekk i fyringsanlegget. Hvis det er installert balansert ventilasjon, kan det være behov for å tilføre direkte uteluft til brenneren.

b) være tilknyttet røykkanal med mindre det er dokumentert at slik tilknytning ikke er nødvendig

c) gi akseptabel røykgasstemperatur

 • Veiledning til femte ledd bokstav c

  Kravet innebærer at temperaturen må være tilstrekkelig til å gi tilfredsstillende trekk i ildstedet og til å unngå skadelig kondens i røykkanalene.

d) være tilpasset temperaturklassen på røykkanalen eller skorsteinen

 • Veiledning til femte ledd bokstav d

  Det må være overenstemmelse mellom temperaturen fra fyringsenheten og det skorsteinen tåler. I NS-EN 1443:2019 er skorsteiner inndelt i temperaturklasser. Ved installasjon av nytt ildsted til eksisterende skorstein må temperaturklassen på skorsteinen vurderes. For fastbrenselsfylte ildsteder vil minste temperaturklasse for skorsteiner være T400 etter NS-EN 1443:2019, jf. § 15-3 annet ledd.

e) plasseres i fyrrom med mindre den er beregnet for oppstilling i annet rom.

 • Veiledning til femte ledd bokstav e

  Dersom anlegget har elektrisitet som eneste energikilde, er det ikke nødvendig å plassere varmeinstallasjon i fyrrom.

  Fyrrom prosjekteres og utføres i samsvar med § 11-8.

  Preaksepterte ytelser

  1. Enkelte aggregat og kjeler fyrt med fast, flytende eller gassformig brensel kan plasseres utenfor fyrrom dersom maksimum innfyrt effekt ikke overstiger 70kW, jf. NS-EN 15035:2006.
  2. Varmluftaggregat for flytende eller gassformig brensel kan plasseres i industrilokale, lagerhall, verksted og lignende. Unntak gjelder der det behandles eller lagres brannfarlig væske, der det forekommer brannfarlig virksomhet, der det lagres større mengder brennbart materiale og i støvfylte rom.
  3. Varmluftsaggregater kan også plasseres i garasjer, servicestasjoner, bilverksteder og lignende som ikke kan betegnes som eksplosjonsfarlige rom, under forutsetning av at forbrenningsluften tas direkte fra det fri og at eventuell omluft tas minimum 2 meter over gulvet i lokalet.
  4. Varmluftsaggregat til bruk på sprøyte- og tørkekabiner kan plasseres uten krav til eget fyrrom dersom aggregatet og sprøyte- og tørkekabinen som enhet plasseres i egen branncelle.
  5. Fyringsanlegg med gass (LPG) som brensel må plasseres i eller over bakkenivå, og slik at gass ved eventuell lekkasje ikke kan fylle deler av bygningen, men ventileres ut.

(6) Ildsted skal ikke plasseres i rom hvor det kan forekomme brennbar gass eller støvpartikler som kan føre til støveksplosjon, med mindre ildstedet er beregnet for dette.

 • Veiledning til sjette ledd

  Kun i de tilfellene det fremgår av produktdokumentasjonen kan ildstedet plasseres i rom der det kan forekomme brennbar gass eller støvpartikler som kan føre til støveksplosjon.

(7) Åpent ildsted uten dører skal ha tettsluttende røykgasspjeld.