Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Kapittel I Alminnelige bestemmelser

§ 3. Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a) heis: en løfteinnretning som betjener fastlagte nivåer ved hjelp av en heisstol som beveger seg langs stive føringsskinner og heller mer enn 15 grader i forhold til et vannrett plan, eller en løfteinnretning som beveger seg langs en fastlagt bane, også når den ikke beveger seg langs stive føringsskinner

b) heisstol: en del av heisen som bærer personer og/eller varer som skal løftes eller senkes

c) typeheis: en representativ heis hvis tekniske dokumentasjon viser på hvilken måte de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I vil bli oppfylt for heiser som er i samsvar med typeheisen definert ved hjelp av objektive parametere, og som bruker identiske sikkerhetskomponenter

d) gjøre tilgjengelig på markedet: enhver levering av en sikkerhetskomponent for distribusjon eller bruk innenfor EØS i forbindelse med kommersiell virksomhet, mot betaling eller gratis

e) bringe i omsetning:

- gjøre en sikkerhetskomponent tilgjengelig for første gang, eller

- levering av en heis for bruk innenfor EØS i forbindelse med kommersiell virksomhet, mot betaling eller gratis,

f) installatør: den fysiske eller juridiske person som har ansvaret for konstruksjonen, produksjonen, installasjonen og omsetningen av heisen

g) produsent: en fysisk eller juridisk person som produserer en sikkerhetskomponent eller får en sikkerhetskomponent konstruert eller produsert, og som markedsfører den under sitt navn eller varemerke

h) representant: enhver fysisk eller juridisk person etablert innenfor EØS som har fått skriftlig fullmakt fra en installatør eller produsent til å handle på dennes vegne i forbindelse med nærmere angitte oppgaver

i) importør: enhver fysisk eller juridisk person som er etablert i EØS og som bringer en sikkerhetskomponent fra en tredjestat i omsetning innenfor EØS

j) distributør: enhver fysisk eller juridisk person i omsetningskjeden, bortsett fra produsenten eller importøren, som gjør sikkerhetskomponenter tilgjengelig på markedet

k) markedsdeltakere: installatøren, produsenten, representanten, importøren og distributøren

l) teknisk spesifikasjon: et dokument der de tekniske kravene til en heis eller en sikkerhetskomponent er beskrevet

m) harmonisert standard: en harmonisert standard som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 1025/2012

n) akkreditering: en akkreditering som definert i artikkel 2 nr. 10 i forordning (EF) nr. 765/2008

o) nasjonalt akkrediteringsorgan: et nasjonalt akkrediteringsorgan som definert i artikkel 2 nr. 11 i forordning (EF) nr. 765/2008

p) samsvarsvurdering: en prosess som viser om de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i denne forskriften med hensyn til en heis eller en sikkerhetskomponent er oppfylt

q) teknisk kontrollorgan: et organ som utfører samsvarsvurderingsvirksomhet, herunder kalibrering, prøving, sertifisering og inspeksjon

r) tilbakekalling: når det gjelder heiser, alle tiltak som tar sikte på å demontere en heis og disponere den på en sikker måte, og når det gjelder sikkerhetskomponenter, alle tiltak som tar sikte på å levere tilbake en sikkerhetskomponent som allerede er gjort tilgjengelig for installatøren eller sluttbrukeren

s) tilbaketrekking: alle tiltak som tar sikte på å hindre at en sikkerhetskomponent i omsetningskjeden blir gjort tilgjengelig på markedet

t) EØS-harmoniseringsregelverk: alt EØS-regelverk som harmoniserer vilkårene for markedsføring av produkter

u) CE-merking: merking der installatøren eller produsenten angir at heisen eller sikkerhetskomponenten er i samsvar med gjeldende krav fastsatt i EØS-harmoniseringsregelverk om påføring av slik merking.