Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Kapittel III Samsvarsvurdering og CE-merking

§ 16. Framgangsmåter for samsvarsvurdering av heiser

Heiser skal være gjenstand for en av følgende framgangsmåter for samsvarsvurdering:

a) dersom de er konstruert og produsert i samsvar med en typeheis som har vært gjenstand for EU-typeprøving i henhold til vedlegg IV del B:

1. sluttkontroll av heiser som fastsatt i vedlegg V

2. typesamsvar for heiser basert på kvalitetssikring av produkter som fastsatt i vedlegg X

3. typesamsvar for heiser basert på kvalitetssikring av produksjonen som fastsatt i vedlegg XII

b) dersom de er konstruert og produsert i henhold til et kvalitetssystem som er godkjent i samsvar med vedlegg XI:

1. sluttkontroll av heiser som fastsatt i vedlegg V

2. typesamsvar for heiser basert på kvalitetssikring av produkter som fastsatt i vedlegg X

3. typesamsvar for heiser basert på kvalitetssikring av produksjonen som fastsatt i vedlegg XII

c) samsvar for heiser basert på verifisering av enkelteksemplarer som fastsatt i vedlegg VIII

d) samsvar for heiser basert på fullstendig kvalitetssikring pluss konstruksjonskontroll som fastsatt i vedlegg XI.

I tilfellene nevnt i første ledd bokstav a) og b) skal den som er ansvarlig for konstruksjon og produksjon av heisen, dersom den ikke også er ansvarlig for installasjon og prøving av heisen, gi sistnevnte alle nødvendige dokumenter og opplysninger slik at sistnevnte kan sikre korrekt og sikker installasjon og prøving av heisen.

Alle tillatte variasjoner mellom typeheisen og heiser som er produsert på grunnlag av typeheisen, skal være klart angitt (med høyeste og laveste verdi) i den tekniske dokumentasjonen.

Det er tillatt ved hjelp av beregning og/eller på grunnlag av konstruksjonstegninger å påvise likheten mellom de ulike utførelsene innenfor en produksjonsserie med hensyn til å oppfylle de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I.