Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Kapittel III Samsvarsvurdering og CE-merking

§ 19. Regler og vilkår for påføring av CE-merking og annen merking

CE-merkingen skal påføres hver heisstol og hver sikkerhetskomponent slik at den er synlig, lett leselig og ikke kan fjernes, eller dersom dette ikke er mulig, på en etikett som er festet på sikkerhetskomponenten.

CE-merkingen skal påføres før heisen eller sikkerhetskomponentene bringes i omsetning.

CE-merkingen på heiser skal etterfølges av identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet som deltar i en av følgende framgangsmåter for samsvarsvurdering:

a) sluttkontroll som nevnt i vedlegg V

b) verifisering av enkelteksemplarer som nevnt i vedlegg VIII

c) kvalitetssikring som nevnt i vedlegg X, XI eller XII.

CE-merkingen på sikkerhetskomponenter skal etterfølges av identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet som deltar i en av følgende framgangsmåter for samsvarsvurdering:

a) kvalitetssikring av produkter som nevnt i vedlegg VI

b) fullstendig kvalitetssikring som nevnt i vedlegg VII

c) typesamsvar for sikkerhetskomponenter med stikkprøvekontroll som nevnt i vedlegg IX.

Det tekniske kontrollorganets identifikasjonsnummer skal påføres av organet selv eller av produsenten eller dennes representant eller installatøren eller dennes representant, etter organets anvisning. CE-merkingen og det tekniske kontrollorganets identifikasjonsnummer kan etterfølges av et annet merke som angir en særlig risiko eller bruk.

EØS-statene skal basere seg på eksisterende ordninger for å sikre korrekt anvendelse av reglene for CE-merking, og treffe egnede tiltak i tilfelle urettmessig bruk av merkingen.