Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Kapittel IV Tekniske kontrollorgan

§ 20. Utpeking av tekniske kontrollorganer

Tekniske kontrollorgan skal utpekes av Direktoratet for byggkvalitet etter reglene i lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar.

 • Veiledning til første ledd

  Hvert land i EØS-området utpeker tekniske kontrollorgan etter å ha sjekket at disse organene oppfyller bestemte krav til blant annet kompetanse, uavhengighet og upartiskhet. I tillegg må norske tekniske kontrollorgan oppfylle krav fastsatt i lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar (lov om tekniske kontrollorgan) som gjelder for virksomheten til tekniske kontrollorgan. Lov om tekniske kontrollorgan er særlig viktig fordi den pålegger tekniske kontrollorgan å følge forvaltningsloven og offentleglova.

  I Norge har Direktoratet for byggkvalitet myndighet til å utpeke tekniske kontrollorgan på heisområdet. Myndigheten er delegert fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og nedfelt i paragrafen her.

  Tekniske kontrollorgan utpekes for bestemte moduler begrenset til de områdene der organet kan bevise tilstrekkelig kompetanse. I NANDO-basen fremgår det hvilke moduler utpekingen til et organ omfatter.

  De utpekte organene kan utføre oppdrag i hele EU/EØS-området. Oversikt over alle tekniske kontrollorgan og deres utpekinger er oppført i NANDO-basen.

Som grunnlag for utpekingen etter første ledd skal organet være akkreditert av et nasjonalt akkrediteringsorgan. Et organ som ikke er akkreditert kan i særskilte tilfeller likevel utpekes, forutsatt at direktoratet kan dokumentere at organet oppfyller relevante krav.

 • Veiledning til annet ledd

  I Norge legges akkreditering til grunn for utpeking, i likhet med de aller fleste EØS-landene. Norske tekniske kontrollorgan må derfor være akkreditert av Norsk Akkreditering før de søker Direktoratet for byggkvalitet om å bli utpekt som teknisk kontrollorgan.

  Et organ som ikke er akkreditert kan i særskilte tilfeller likevel utpekes, forutsatt at organet kan dokumentere at det oppfyller relevante krav. Det vil for eksempel være aktuelt dersom akkreditering ikke vil la seg gjøre eller vil ta for lang tid. Da må organet dokumentere for Direktoratet for byggkvalitet at det oppfyller kravene i forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser og sikkerhetskomponenter til heiser og lov om tekniske kontrollorgan.

  Direktoratets retningslinjer for utpeking av norske tekniske kontrollorgan finnes i NANDO-basen.

Det berørte organ kan utføre virksomhet som tekniske kontrollorgan bare dersom Kommisjonen eller de andre EØS-statene ikke har reist innvendinger mot dette innen to uker etter en utpeking basert på et akkrediteringsbevis, eller innen to måneder for en utpeking som ikke er basert på slik akkreditering. Det er bare et slikt organ som skal anses som et tekniske kontrollorgan i henhold til denne forskrift.