Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Kapittel IV Tekniske kontrollorgan

§ 22. Krav til tekniske kontrollorganer

Med sikte på utpeking skal et teknisk kontrollorgan oppfylle kravene fastsatt i 2–11 ledd.

Et teknisk kontrollorgan skal opprettes i henhold til gjeldende norsk lovgivning og være en juridisk person.

Et teknisk kontrollorgan skal være en tredjepart som er uavhengig av organisasjonen og heisene eller sikkerhetskomponentene det vurderer. Et organ som tilhører en næringslivs- eller yrkesorganisasjon som representerer foretak som deltar i konstruksjon, produksjon, levering, montering, bruk eller vedlikehold av heiser eller sikkerhetskomponenter som organet vurderer, kan anses å være et slikt organ, forutsatt at det er påvist at organet er uavhengig og at det ikke foreligger interessekonflikter.

Et teknisk kontrollorgan, dets øverste ledelse og personell som har ansvar for å utføre samsvarsvurderinger, skal ikke være konstruktør, produsent, leverandør, installatør, kjøper, eier, bruker eller vedlikeholder av heiser eller sikkerhetskomponenter de vurderer, og heller ikke være representant for noen av disse partene. Dette skal ikke utelukke bruk av vurderte heiser eller sikkerhetskomponenter som er nødvendige for det tekniske kontrollorganets virksomhet eller bruk av slike heiser eller sikkerhetskomponenter for personlige formål. Dette utelukker ikke muligheten for at produsenten eller installatøren og organet kan utveksle tekniske opplysninger. Et teknisk kontrollorgan, dets øverste ledelse og personell som har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene, skal ikke være direkte involvert i utforming, produksjon eller konstruksjon, markedsføring, installasjon, bruk eller vedlikehold av slike heiser eller sikkerhetskomponenter, og heller ikke representere parter som deltar i slik virksomhet. De skal ikke delta i noen form for virksomhet som kan påvirke deres uavhengige vurdering eller integritet i forbindelse med den samsvarsvurderingsvirksomhet de er utpekt for. Dette skal særlig gjelde rådgivningstjenester. De teknisk kontrollorganene skal sikre at deres datterforetaks eller underleverandørers virksomhet ikke påvirker fortroligheten, objektiviteten eller upartiskheten i organenes samsvarsvurderingsvirksomhet.

De tekniske kontrollorganene og deres personell skal utføre samsvarsvurderingsvirksomheten med den største faglige integritet og ha de nødvendige tekniske kvalifikasjoner på det aktuelle området, og de skal ikke være utsatt for noen form for press eller påvirkning, særlig av økonomisk art, som kan påvirke deres skjønn eller resultatene av deres samsvarsvurderingsvirksomhet, særlig ikke fra personer eller grupper av personer som berøres av resultatene av denne virksomheten.

Et teknisk kontrollorgan skal kunne utføre alle samsvarsvurderingsoppgaver som det er tillagt i henhold til vedlegg IV–XII, og som det er utpekt for, uansett om disse oppgaver utføres av det tekniske kontrollorganet selv eller på dets vegne og ansvar. Et teknisk kontrollorgan skal til enhver tid og for hver framgangsmåte for samsvarsvurdering og hver type eller kategori av heiser eller sikkerhetskomponenter som det er utpekt for, ha til rådighet

a) nødvendig personell med teknisk kunnskap og tilstrekkelig og relevant erfaring til å utføre samsvarsvurderingen

b) nødvendige beskrivelser av framgangsmåter for samsvarsvurdering som sikrer åpenhet og mulighet til å gjenta disse framgangsmåtene. Organet skal ha egnede retningslinjer og framgangsmåter for å skille mellom oppgaver det utfører som utpekt organ, og annen virksomhet

c) nødvendige framgangsmåter for utførelse av virksomheten, som tar behørig hensyn til foretakets størrelse, i hvilken sektor det driver sin virksomhet, dets struktur, kompleksiteten ved det aktuelle produktets teknologi samt produksjonsprosessens masse- eller seriepreg.

Et teknisk kontrollorgan skal ha de nødvendige midler til på en egnet måte å kunne utføre de tekniske og administrative oppgaver som er forbundet med samsvarsvurderingsvirksomheten, og skal ha tilgang til alt nødvendig utstyr og alle nødvendige anlegg.

Personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger skal ha

a) solid teknisk og yrkesrettet opplæring som omfatter all samsvarsvurderingsvirksomhet som det tekniske kontrollorganet er utpekt for

b) tilfredsstillende kunnskap om de krav som gjelder for vurderingene de utfører, og nødvendige fullmakter til å utføre slike vurderinger

c) tilfredsstillende kunnskap om og forståelse av de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, gjeldende harmoniserte standarder og relevante bestemmelser i EØS'harmoniseringsregelverk og i nasjonal lovgivning

d) kompetanse til å utarbeide sertifikater, dokumenter og rapporter som viser at vurderingene er utført.

Det skal sikres at det tekniske kontrollorganet, dets øverste ledelse og personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger er upartiske. Godtgjøringen til et teknisk kontrollorgans øverste ledelse og til personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderingene skal ikke være avhengig av antallet utførte vurderinger eller av resultatet av slike vurderinger.

Det tekniske kontrollorganene skal tegne ansvarsforsikring.

Det tekniske kontrollorganets personell skal være underlagt taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger de innhenter når de utfører sine oppgaver i henhold til vedlegg IV–XII eller enhver internrettslig bestemmelse som gir det virkning, unntatt overfor vedkommende myndigheter i den EØS-stat der det utfører sin virksomhet. Eiendomsretten skal vernes.

De tekniske kontrollorganene skal delta i eller sikre at deres personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger blir underrettet om relevant standardiseringsvirksomhet og virksomheten til samordningsgruppen for tekniske kontrollorganer for heiser opprettet i henhold til relevante deler av Unionens harmoniseringsregelverk. De tekniske kontrollorganene skal anvende de forvaltningsvedtak og dokumenter som denne gruppens arbeid munner ut i, som generelle retningslinjer.