Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Kapittel IV Tekniske kontrollorgan

§ 26. Tekniske kontrollorganers driftsmessige forpliktelser

Tekniske kontrollorganer skal utføre samsvarsvurderinger etter framgangsmåten for samsvarsvurdering fastsatt i § 15 og § 16.

Samsvarsvurderingene skal utføres på en måte som står i forhold til målet, slik at markedsdeltakerne ikke pålegges unødvendige byrder. Tekniske kontrollorganer skal utføre sin virksomhet slik at det tas behørig hensyn til foretakets størrelse, i hvilken sektor det driver sin virksomhet, dets struktur, kompleksiteten ved heisens eller sikkerhetskomponentens teknologi samt produksjonsprosessens masse- eller seriepreg. I den forbindelse skal de likevel overholde den grad av strenghet og det vernenivå som kreves for at heisene eller sikkerhetskomponentene skal være i samsvar med denne forskrift.

Dersom et teknisk kontrollorgan finner at en installatør eller produsent ikke har oppfylt de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i denne forskrift eller tilsvarende harmoniserte standarder eller andre tekniske spesifikasjoner, skal det kreve at installatøren eller produsenten treffer egnede korrigerende tiltak, og ikke utstede et samsvarssertifikat.

Dersom et teknisk kontrollorgan i forbindelse med kontroll av samsvar etter utstedelsen av et sertifikat eller en beslutning om godkjenning av kvalitetssystem, alt etter som, finner at en heis eller en sikkerhetskomponent ikke lenger er i samsvar med kravene, skal det kreve at installatøren eller produsenten treffer hensiktsmessige korrigerende tiltak, og om nødvendig midlertidig oppheve eller trekke tilbake sertifikatet eller beslutningen om godkjenning.

Dersom det ikke treffes korrigerende tiltak, eller dersom de ikke har den ønskede virkning, skal det tekniske kontrollorgan begrense, midlertidig oppheve eller trekke tilbake eventuelle sertifikater eller beslutning(er) om godkjenning, alt etter hva som er relevant.