Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Kapittel V Administrative bestemmelser

§ 29. Tilsyn med heiser og sikkerhetskomponenter

 • Veiledning til bestemmelsen

  Markedstilsyn skal sikre at heiser og sikkerhetskomponenter for heiser som ikke er i samsvar med regelverket, eller som utgjør en risiko for helse, sikkerhet eller miljø fjernes fra markedet. Tilsynsmyndigheten skal kunne kontrollere produkters egenskaper i tilstrekkelig stor skala, ved dokumentkontroll og, der dette er hensiktsmessig, med testing av produktets egenskaper.

  Målgrupper for direktoratets tilsyn er installatører av heiser og produsenter, importører og distributører av sikkerhetskomponenter.

  Forskriften dekker kun produksjon og installasjon av løfteinnretninger og sikkerhetskomponenter, mens medlemslandene har mulighet til å lage nasjonale regler om hvordan løfteinnretningene skal driftes. I byggteknisk forskrift kapittel 16 står kravene om sikkerhet i driftsperioden og krav til sikkerhetskontrollørene av løfteinnretningene. Avdekker sikkerhetskontroll feil eller mangler som kan medføre umiddelbar fare for personsikkerhet, skal den som utfører sikkerhetskontrollen straks sette anlegget ut av drift inntil kommunen kan treffe vedtak i saken.

Markedstilsynsmyndighet kan kreve tilsendt produktdokumentasjon og annen informasjon som er tilgjengelig ved omsetning, markedsføring, distribusjon eller bruk av heiser eller sikkerhetskomponenter, herunder dokumentasjon for attestering av samsvar eller vurdering og verifikasjon av egenskaper, og test- og beregningsgrunnlag som er brukt ved utarbeidelse av produktdokumentasjonen.

 • Veiledning til første ledd

  Direktoratet skal kontrollere at egenskapene til heiser og sikkerhetskomponenter er tilstrekkelig dokumentert, og kan derfor kreve tilsendt både produktdokumentasjonen og den tekniske dokumentasjonen (eksempelvis test- og beregningsgrunnlag), samt sertifikater utstedt av tredjepartsorganer.

  Mens EU-samsvarserklæringen skal være på norsk kan den bakenforliggende tekniske dokumentasjonen alternativt være tilgjengelig på et språk som lett kan forstås av tilsynsmyndigheten, for eksempel engelsk, dansk eller svensk. Ved tilsyn kan Direktoratet for byggkvalitet også kreve at markedsdeltakere oversender lister over markedsdeltakere de har kjøpt varen fra og markedsdeltakere som de har solgt varen til for å kunne spore heisene og sikkerhetskomponentene underlagt tilsyn. Dette sikrer at tilsyn blir effektivt ved å spore heiser og sikkerhetskomponenter under tilsyn i omsetnings- og distribusjonskjeden.

Markedstilsynsmyndighet skal gis adgang til produkt, rom, areal eller annet område som anses nødvendig for å kunne utføre vurdering av heisen eller sikkerhetskomponenten.

 • Veiledning til annet ledd

  I tillegg til dokumentasjonskontroll kan Direktoratet for byggkvalitet undersøke om heisene og sikkerhetskomponentene oppfyller de grunnleggende kravene til helse og sikkerhet. Direktoratet, eller de organene som har fått fullmakt fra direktoratet, skal derfor, der det er nødvendig, gis tilgang til anlegget til markedsdeltakere for å gjøre nødvendige undersøkelser av produkter.

Ved begrunnet mistanke om at det omsettes, markedsføres, distribueres eller brukes en heis eller sikkerhetskomponent som ikke har tilfredsstillende produktdokumentasjon, herunder ufullstendig eller uriktig dokumentasjon eller hvor heisen kan medføre fare for sikkerhet, helse eller miljø, skal bygningsmyndighet og annen offentlig myndighet som behandler tiltak etter sektorlovgivning som omfattes av plan- og bygningsloven § 29-7, melde forholdet til markedstilsynsmyndigheten.

 • Veiledning til tredje ledd

  Andre tilsynsmyndigheter, for eksempel kommuner, som har begrunnet mistanke om at det omsettes heiser eller sikkerhetskomponenter uten tilstrekkelig dokumentasjon eller som utgjør en risiko for helse, sikkerhet og miljø, er forpliktet til å melde forholdet til Direktoratet for byggkvalitet.

Dersom produsent eller dennes representant trekker en heis eller sikkerhetskomponent som ikke har tilfredsstillende produktdokumentasjon, herunder ufullstendig eller uriktig dokumentasjon eller hvor heisen kan medføre fare for sikkerhet, helse og miljø, tilbake fra markedet, skal det sendes melding til markedstilsynsmyndigheten.