Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Kapittel V Administrative bestemmelser

§ 40. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 20. april 2016, med unntak av kap. IV om tekniske kontrollorgan som trer i kraft straks.

Fra 20. april 2016 endres forskrift 17. desember 2013 nr. 1579 om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk og forskrift 26. mars 2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) slik: ---