Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Vedlegg V. Sluttkontroll av heiser

Sluttkontroll av heiser

1. Sluttkontroll er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et teknisk kontrollorgan fastslår og bekrefter at en heis som er omfattet av et EU-typeprøvingssertifikat eller konstruert og produsert i samsvar med et godkjent kvalitetssystem, oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I.

2. Installatørens forpliktelser

Installatøren skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at heisen som installeres, oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, og er i samsvar med

a) enten en godkjent type beskrevet i et EU-typeprøvingssertifikat,

b) eller en heis konstruert og produsert i samsvar med et kvalitetssystem i henhold til vedlegg XI og EU-sertifikatet for konstruksjonskontroll dersom konstruksjonen ikke er helt i samsvar med de harmoniserte standardene.

3. Sluttkontroll

Et teknisk kontrollorgan valgt av installatøren skal utføre sluttkontrollen av heisen før den bringes i omsetning, for å kontrollere at heisen oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I.

3.1 Installatøren skal inngi en søknad om sluttkontroll til ett enkelt teknisk kontrollorgan etter eget valg, og skal legge fram følgende dokumenter for det tekniske kontrollorganet:

Det tekniske kontrollorganet kan ikke kreve detaljerte tegninger eller nøyaktige opplysninger som ikke er nødvendige for å kontrollere heisens samsvar.

Nødvendige prøvinger i henhold til den eller de relevante harmoniserte standarder eller tilsvarende prøvinger skal utføres for å kontrollere at heisen oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I.

a) en oversiktstegning av heisen,

b) de tegninger og diagrammer som er nødvendige for sluttkontrollen, særlig styrekretsskjemaer,

c) en kopi av instruksjonen nevnt i vedlegg I nr. 6.2,

b) en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet teknisk kontrollorgan.

3.2 Undersøkelsene skal bestå av minst ett av følgende elementer:

a) gjennomgåelse av dokumentene nevnt i nr. 3.1 for å kontrollere at heisen er i samsvar med den godkjente typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet i henhold til vedlegg IV del B,

b) gjennomgåelse av dokumentene nevnt i nr. 3.1 for å kontrollere at heisen er i samsvar med den heisen som er konstruert og produsert i samsvar med et godkjent kvalitetssystem i henhold til vedlegg XI, og dersom konstruksjonen ikke er helt i samsvar med de harmoniserte standardene, at den er i samsvar med EU-sertifikatet for konstruksjonskontroll.

3.3 Prøvingene av heisen skal minst omfatte følgende:

Nominell last skal være som nevnt i vedlegg I nr. 5.

Etter disse prøvingene skal det tekniske kontrollorganet kontrollere at det ikke har oppstått noen feil eller forringelse som kan påvirke bruken av heisen.

a) heisens drift både tom og med høyeste last for å sikre korrekt installasjon og drift av sikkerhetsinnretningene (endebrytere, låseinnretninger osv.),

b) heisens drift både med høyeste last og tom for å sikre at sikkerhetsinnretningene fungerer korrekt i tilfelle strømbrudd,

c) statisk prøving med en last tilsvarende 1,25 ganger nominell last.

4. Dersom heisen oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, skal det tekniske kontrollorganet påføre eller besørge påført sitt identifikasjonsnummer ved siden av CE-merkingen i samsvar med artikkel 18 og 19 og utferdige et sertifikat om sluttkontroll som angir de undersøkelsene og prøvingene som er utført.

Det tekniske kontrollorganet skal fylle ut de tilsvarende sidene i loggboken nevnt i vedlegg I punkt 6.2.

Dersom det tekniske kontrollorganet nekter å utstede sertifikatet om sluttkontroll, skal det gi en nærmere begrunnelse for avslaget og angi hvilke korrigerende tiltak som må treffes. Dersom installatøren på nytt søker om sluttkontroll, skal søknaden rettes til samme tekniske kontrollorganet.

5. CE-merking og EU-samsvarserklæring

5.1 Installatøren skal påføre CE-merkingen inne i heisstolen på hver heis som oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i denne forskrift, og under ansvar av det tekniske kontrollorganet nevnt i nr. 3.1, dettes identifikasjonsnummer ved siden av CE-merkingen i heisstolen på hver heis.

5.2 Installatøren skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver heis og kunne stille en kopi av EF-samsvarserklæringen og sertifikatet om sluttkontroll til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at heisen ble brakt i omsetning. En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.

6. Kommisjonen og medlemsstatene skal på anmodning kunne få en kopi av sertifikatet om sluttkontroll.

7. Representant

Installatørens forpliktelser angitt i nr. 3.1 og 5 kan oppfylles av vedkommendes representant, på installatørens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten.