Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

II Inngangsparti, sikkerhet i bruk, kommunikasjonsvei, rom og lignende

§ 12-11. Balkong, terrasse og lignende

(1) Balkonger, terrasser og lignende skal ha tilfredsstillende sikkerhet og brukskvalitet.

 • Veiledning til første ledd

  Hensikten med kravet er å sikre at balkonger, terrasser og lignende utformes slik at de er egnet for tiltenkt bruk.

(2) Nivåforskjeller på mer enn 0,5 m skal sikres med rekkverk, jf. § 12-15.

 • Veiledning til annet ledd

  Nivåforskjeller større enn 0,5 meter fra balkong eller terrasse eller tilsvarende ned til terrenget eller til annet underliggende plan eller nivå, kan utgjøre en fare for skade på person ved fall.

  Krav til høyde og utforming av rekkverk følger av i § 12-15.

  Det er ikke krav om håndløper på rekkverk på balkong, terrasse og lignende.

(3) Følgende skal være oppfylt i bygning med krav om tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming:

a) Atkomster til balkong, terrasse, uteplass og lignende skal være trinnfrie i arbeids- og publikumsbygninger og på boenhetens inngangsplan.

b) Balkonger, terrasser og lignende skal ha fri gulvplass som gir plass til snuareal for rullestol.

 • Veiledning til tredje ledd bokstav b

  Preaksepterte ytelser

  1. Snuarealet for rullestol i en tilgjengelig boenhet må minimum være
   1. en snusirkel med diameter på 1,5 m eller
   2. et snurektangel på 1,3 m x 1,8 m
  2. I studentboliger som får krav om snuareal for rullestol, jf. § 1-2 sjette og sjuende ledd, må snusirkelen ha en diameter på minimum 1,3 m.
  3. Snuarealet må ikke overlappe slagarealet til den døren som skal betjenes.
  4. Snuareal for rullestol i byggverk med krav om universell utforming må minimum være snusirkel med diameter på 1,5 meter.
   1. Snuarealet må ikke overlappe slagarealet til dører.