Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

II Inngangsparti, sikkerhet i bruk, kommunikasjonsvei, rom og lignende

§ 12-8. Entré og garderobe

(1) Entré eller inngang i en tilgjengelig boenhet skal ha

a) fri passasje på minimum 0,9 m utenfor møbleringssonen

b) plass til snuareal for rullestol utenfor dørens slagradius.

(2) For byggverk med krav om universell utforming skal minst 1/10 av garderobene ha betjeningshøyde på maksimum 1,2 m.