Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

I Varme- og kjøleinstallasjon

Innledning til kapittel 15 Installasjoner og anlegg

Dette kapitlet omfatter krav til varme- og kjøleinstallasjoner, innvendige vann- og avløpsinstallasjoner, utvendige vannforsynings- og avløpsanlegg, samt krav til overvannshåndtering og løfteinnretninger.

Krav til opparbeidelse av hovedledninger for vann og avløp, samt hovedanlegg for overvann, er gitt i plan- og bygningsloven § 18-1.

Kravene i kapitlet gjelder alle type byggverk med mindre annet er angitt.

Begreper i § 15-6, 15-7 og 15-8

 1. Vannforsynings- og avløpsanlegg (VA-anlegg) er utvendige stikkledninger og hovedledninger for vannforsyning fra vannverk og for avløp til renseanlegg, små renseanlegg for husholdningsspillvann og utslipp.
  1. I anlegget inngår alle deler og innretninger som ventiler, pumper, kummer, basseng og lignende.
  2. Der overvannsledninger går i fellesgrøft med vann- og avløpsledninger, eller der det er fellessystem for spillvann og overvann, inngår flom- og fordrøyningstiltak som del av avløpsanlegget.
 2. Hovedledning er offentlig eller privat ledning for vann- og avløpssystem, allment tilgjengelig for tilknytning. Med stikkledning menes forbindelsesledning som ligger fra byggverk eller bygning og ut til hovedledninger for vann og avløp i et område. Grensen mellom stikkledninger og hovedledninger går i tilkoblingspunktet på hovedledningen med mindre annet er avtalt. På vannledninger er anboringsklammeret en del av stikkledningen.
 3. Avløpsvann er sanitært og industrielt avløpsvann og overvann, jf. forurensningsforskriften og forurensningsloven.
 4. Overvann er overflateavrenning fra nedbør og smeltevann på plasser, gater, takflater mv.
 5. Flomvei er trasé som avleder overvann til en resipient. Kan være naturlig eller planlagt.
 6. Drensvann er vann i grunnen som ledes vekk fra bygninger og andre konstruksjoner under terrengoverflaten.
 7. Avskjærende avløpsanlegg er ledningsnett som avskjærer avløpsledninger og som fører felles avløp for både spillvann og overvann.
 8. Minirenseanlegg er prefabrikkerte renseanlegg for avløpsvann, som mottar avløpsvann fra husholdninger og renser dette til angitt kvalitet. Minirenseanlegg kan også bestå av komponenter som monteres på stedet.
 9. Fordrøyning innebærer å utjevne varierende vannføringer slik at nedstrøms ledningsnett og renseanlegg ikke blir overbelastet av vannmengde eller forurensningsmengde.

Endringshistorikk