Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

II Innvendige vann- og avløpsinstallasjoner

§ 15-5. Innvendig vanninstallasjon

 • Veiledning til bestemmelsen

  Vanninstallasjoner omfatter alle innvendige rørledninger for forbruksvann. I tillegg omfatter det installasjoner og utstyr som er fast tilknyttet ledningsnettet, og som inngår som en nødvendig del av byggverkets drift, inkludert utvendig tappested.

  I boliger og yrkesbygg brukes det ofte produkter som kobles på bygningens faste vanninstallasjon. Dette kan være oppvaskmaskin, is(vann)maskin, kaffemaskin og lignende. Slike produkter inngår ikke i ”bygningstekniske installasjoner”, og reguleres dermed ikke i byggteknisk forskrift. Forskriften gjelder her bygningens vanninstallasjon frem til tilkoblingspunktet for slike produkter. Kravene i forskriften må oppfylles selv om produktet har lekkasjesikring.

  Sprinkleranlegg og andre slokkeinstallasjoner som er en forlengelse av de ordinære vanninstallasjonene og utført med tilsvarende produkter som disse, omfattes av denne paragrafen så langt det passer. Unntak gjelder for prosessinstallasjoner, det vil si installasjoner som ikke regnes som bygningstekniske installasjoner og som ikke er nødvendig for byggverkets drift.

  Det er viktig at komponenter som benyttes er egnet til formålet. Benyttes det forskjellige fabrikater er det viktig at komponentene passer sammen. Produktdokumentasjon og monteringsanvisning angir for eksempel tildragningsmomenter, toleranse og bruksområder.

  Krav til dokumentasjon av produkter følger av forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK).

(1) Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at god helse ivaretas ved at

a) det velges produkter som ikke avgir stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare

b) bakterievekst forebygges

 • Veiledning til første ledd bokstav b

  Legionellabakterier som er vanlige i naturen, kan formere seg i vanninstallasjoner dersom vekstvilkårene er oppfylt. Det er derfor viktig å forebygge vekst og spredning gjennom riktig prosjektering og drift av installasjonen.

  Optimal veksttemperatur for legionellabakterien er 37 °C, men den formerer seg mellom 20 °C og 45 °C. Den kan også formere seg langsomt ved lavere temperatur. Ved temperatur over 60 °C dør bakterien i løpet av noen minutter. Spredning av bakterien skjer oftest ved forstøvet vann og forekommer oftest på sensommer og høst. Eksempler på installasjoner hvor vekstforholdene kan være gunstige for bakterien er:

   1. kjøletårn
   2. tappeutstyr med filter hvor slam og partikler samles
   3. dusjrør og slanger hvor dusjvann kan bli stående lenge, og hvor temperaturforholdene er gunstige for vekst
   4. vannsparende dusjhoder som produserer aerosoler
   5. luftfuktere
   6. boblebadekar

  Vekst og spredning av legionellabakterien kan forhindres ved at

   1. Varmtvann i sirkulerende system holder minimum 65 °C.
   2. Plastmaterialer som kan utgjøre næring for bakteriene, unngås.
   3. Røranlegget dimensjoneres slik at installasjonen har normal vannhastighet for den enkelte rørdimensjon.

  Henvisninger

c) vanntemperatur ikke kan forårsake forbrenningsskade

 • Veiledning til første ledd bokstav c

  Høye temperaturer på tappested for varmtvannet kan føre til skolding.

  Vanntemperaturen kan reguleres med blandeventil ved vannvarmeren, eller ved bruk av blandearmatur med temperatursperre på tappestedet.

  Preaksepterte ytelser

  1. Vanntemperaturen for vann til personlig hygiene må tilpasses brukerne.
  2. Armatur for varmtvann til personlig hygiene må ha (barne)sikring som sørger for at maksimumstemperaturen ved normal bruk ikke overstiger
   1. 38 °C ved tappestedet i bygninger der brukerne ikke selv kan forventes å kunne regulere temperaturen, for eksempel i barnehager, omsorgsboliger mv.
   2. 55 °C ved tappestedet i andre bygninger enn nevnt i bokstav a.

d) installasjonen er sikret mot tilbakestrømning og inntrengning av urene væsker, stoffer eller gasser og mot tilbakesug og tilførsel av vann fra annen vannkilde.

 • Veiledning til første ledd bokstav d

  Den beste sikringen mot forurensning av vannforsyningsanlegget på grunn av tilbakestrømning eller inntrengning, kan oppnås ved at det etableres et luftgap mellom tappestedet og avløpet eller forurensningskilden.

  Preaksepterte ytelser

  1. Tappested over avløp må sikres med et luftgap på minimum 20 mm. Med luftgap forstås avstanden mellom tappestedets underkant og høyeste mulige vannstand i avløpet, som anses å være avløpets overkant.
  2. Tappested over avløp som mottar helsefarlig avfall, og over avløp med urolig vannstand, må sikres med et luftgap på minimum 50 mm.
  3. Slangekraner må sikres med tilbakeslagsventil eller ventil med løs kjegle.
  4. Tappested til bidéer, badekar med bunnfylling, hånddusjer, spyleventiler og lignende må sikres med vakuumventil.
  5. Tappested til utstyr som bekkenspylere, utslagsskåler, kjelinstallasjon, vaskeautomater, ejektoranlegg og lignende, samt tappested med slangekupling i laboratorier og tilsvarende, må sikres med vakuumventil og tilbakeslagsventil.
  6. Vannkilder med forskjellig vannkvalitet må knyttes sammen via en brutt forbindelse med et luftgap på minimum 50 mm.

(2) Utstyr og rør skal gi de forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.

 • Veiledning til annet ledd

  Prosjektering av installasjoner omfatter å ivareta trykkreduksjon, der det er nødvendig. Ved for lavt vanntrykk kan det installeres eget trykkøkningssystem.

  Preaksepterte ytelser

  1. Dersom normalt vanntrykk i hovedledninger overstiger 0,6 MPa (60 m VS), må det monteres reduksjonsventil.

(3) Installasjoner skal

a) tilrettelegges for framtidig vedlikehold og være lett utskiftbare

 • Veiledning til tredje ledd bokstav a

  Tilrettelegging for fremtidig utskiftning av installasjonen er spesielt viktig for ledninger som ligger skjult i bygningskroppen.

  Rør i sprinkleranlegg kan støpes inn der dette er i samsvar med gjeldende norske standarder og produktdokumentasjon med monteringsanvisning.

b) tåle indre og ytre belastninger og kjemiske påvirkninger

 • Veiledning til tredje ledd bokstav b

  Kjemiske påvirkninger kan skyldes variasjoner i vannkvalitet, og påvirkninger fra omkringliggende forurensningskilder og bygningsdeler. Slike påvirkninger kan føre til korrosjon eller forkalkninger på, eller i installasjonen.

  Preaksepterte ytelser

  1. Installasjonen må ha festeanordninger som tåler den forutsatte belastningen. Til forskjellig underlag må det benyttes anbefalt forankring, se produktdokumentasjon og monteringsanvisning for produktene.
  2. Ekspansjonskrefter må ikke medføre skade på rørledningssystemet eller bygningsdeler.
  3. Ved montering av rørledninger må det tas hensyn til at materialet kan utvide seg ved temperaturendringer.
  4. Ved innstøping må det sikres fri bevegelse av hele ledningen, for eksempel ved at ledningen omsluttes av myk isolasjon.
  5. Ved fare for støy, skadelige vibrasjoner eller trykkstøt, må det monteres støy- og vibrasjonsdempende utstyr. Forankringen må kunne oppta trykkstøt.

c) sikres mot frostskader

 • Veiledning til tredje ledd bokstav c

  Det er viktig å legge ledningsnettet på en slik måte at en unngår frostpåkjenning. Dette gjelder spesielt der ledningen føres inn i bygningen, og gjennom kalde rom eller områder som er utsatt for kuldegjennomslag.

  For å oppnå frostsikring av installasjonen kan ledningene isoleres, eller det kan tilføres varme, for eksempel med varmekabel der hvor det er vanskelig å isolere.

  Sikkerhet mot frostskader kan oppnås ved å tilrettelegge for at installasjonen enkelt kan tømmes for vann ved lengre tids fravær.

  For frostsikring av sprinkleranlegg vises til NS-EN 12845:2015+A1:2019NS-EN 16925:2018+AC:2020 og NS-EN 16925:2018/NA:2019.

d) ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje.

(4) Lekkasje skal kunne oppdages enkelt og ikke føre til skade på installasjoner og bygningsdeler.

 • Veiledning til fjerde ledd

  Vannskadesikre installasjoner er vannledninger som er prosjektert og utført med spesiell vekt på å hindre at det oppstår vannskader. Slike løsninger kjennetegnes ved at de har lang levetid, er lett utskiftbare og at det legges til rette for enkel betjening, ettersyn og vedlikehold. Vannskadesikre installasjonsmetoder kan være:

   1. åpent rørsystem i rom med vanntett gulv og sluk
   2. plassering av rør i skap eller innredning, men slik at lekkasjer synliggjøres og stoppes
   3. plassering av rør i sjakt eller innkassing, men slik at lekkasjer synliggjøres og stoppes
   4. rør-i-rør-system når rør legges skjult i vegg/tak eller i systemhimling, og legges med fordelersystem i vanntett skap med avløp til våtromsgulv

  Preaksepterte ytelser

  1. Lekkasjer fra innebygde sisterner eller lignende må synliggjøres. I andre rom enn våtrom må lekkasjen i tillegg føre til at vannet stenges automatisk.
  2. Hvis bygningens faste vanninstallasjon har et innendørs tappested hvor lekkasjevannet ikke vil renne til et sluk eller i et overløp, må det monteres en automatisk lekkasjestopper. Det samme gjelder for tilkoblingspunkter for produkter og utstyr som bruker vann, for eksempel vaskemaskin og oppvaskmaskin. Automatisk lekkasjestopper er en fuktføler som gir signal til en ventil som stenger vanntilførselen.
  3. Sprinkleranlegg utført i samsvar med NS-EN 12845:2015+A1:2019 eller NS-EN 16925:2018+AC:2020 og NS-EN 16925:2018/NA:2019 utgjør normalt ingen fare for fuktskader, i den tiden anlegget ikke er utløst. Det vil derfor ikke være krav til sikring mot utilsiktet vannutstrømning fra anlegget.
  4. I bygg med sprinkleranlegg må lekkasjestopperen monteres etter monteringspunktet for sprinkleranlegget.

(5) Det skal være tilfredsstillende avstengningsmulighet med stoppekran som er lett tilgjengelig og merket.

 • Veiledning til femte ledd

  En godt merket og lett tilgjengelig stoppekran vil redusere konsekvensene av lekkasjer fra vanninstallasjonene.

  Preaksepterte ytelser

  1. Det må være innvendig stoppekran som er plassert før første avstikker på vannledningen.
  2. I bygning med flere bruksenheter eller boenheter må vanntilførselen til hver enhet kunne avstenges.

Endringshistorikk § 15-5

 • 01.10.23 Veiledning til fjerde ledd: Oppdatert henvisning til standarder i preakseptert ytelse nr. 3.

 • 01.10.20 Veiledning til fjerde ledd: Tydeliggjøring i preakseptert ytelse nr. 1. Tydeliggjøring i preakseptert ytelse nr. 2 om montering av automatisk lekkasjestopper.