Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

II Innvendige vann- og avløpsinstallasjoner

§ 15-6. Innvendig avløpsinstallasjon

(1) Installasjoner skal

a) prosjekteres og utføres slik at avløpsvannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden

b) tilrettelegges for høy driftssikkerhet og for effektiv drift og vedlikehold

c) tåle indre og ytre belastninger og kjemiske påvirkninger

d) sikres mot frostskader

e) ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje.

(2) Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettet skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

(3) For å hindre tilbakestrømning skal vannstanden i den lavest beliggende vannlåsen ha nødvendig høyde over den innvendige toppen på hovedledningen i forgreningspunktet.

(4) Avløpsinstallasjoner skal ha minst én lufteledning som er ført til det fri uten vannlås, med mindre det dokumenteres at avløpet kan fungere tilfredsstillende ved bruk av en annen løsning.

(5) Installasjoner skal ha nødvendige rensepunkter for rengjøring. Avløpsrør skal være selvrensende.