Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Kapittel 16 Sikkerhetskontroll av heis

§ 16-2. Krav til sikkerhetskontrollør for utføring av periodisk sikkerhetskontroll

(1) Periodisk sikkerhetskontroll kan utføres av

a) sikkerhetskontrollør tilsatt i kommunal heiskontrollordning

b) landsdekkende heiskontrollordning med bemyndigelse fra departementet

c) landsdekkende heiskontrollordning som utfører sikkerhetskontroll på midlertidig grunnlag

d) Direktoratet for byggkvalitet.

 • Veiledning til første ledd

  Den som utfører periodisk sikkerhetskontroll skal ha personlig godkjenning og i tillegg være tilsatt i kontrollorganer som beskrevet i § 16-2 første ledd bokstav a til d. Oslo er den eneste kommunen med kommunal heiskontrollordning. Norsk Heiskontroll har bemyndigelse fra departementet.

  Det er også åpnet for at andre heiskontrollordninger kan utføre periodisk sikkerhetskontroll på midlertidig grunnlag. Betingelsene er at ordningen skal være landsdekkende og midlertidig. For øvrig henvises til § 16-4 for midlertidig utøvelse.

  For å være landsdekkende vil det være et vilkår at det reelt tilbys likeverdige tjenester over hele landet. For alle organer gjelder plikter og utøvelse av sikkerhetskontroll slik det går fram av § 16-1 første ledd bokstav b til f.

  For nærmere anvisning om utførelse av sikkerhetskontroll se NS-INSTA 500-2:2017 Periodisk sikkerhetskontroll på heiser, trappeheiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau. Det vil også være nødvendig med et nært samarbeid med kommunen som har myndighet til å gi pålegg og gi driftstillatelse.

  Kontrollordninger som utfører sikkerhetskontroll på midlertidig grunnlag, skal gi melding til Direktoratet for byggkvalitet.

  Utgifter for gjennomføring av sikkerhetskontroll kan kreves dekket av anleggseier, jf. pbl § 29-9.

(2) Sikkerhetskontrollør skal godkjennes av Direktoratet for byggkvalitet.

(3) Sikkerhetskontrollør skal minst ha utdanning og praktisk erfaring i samsvar med følgende tabell:

Tabell: Kvalifikasjonskrav for sikkerhetskontrollør

Alternativ Utdanning Praksis
1 Eksamen fra 3-årig ingeniørhøyskole, maskin- eller elektrolinje eller tilsvarende Minst 5 års relevant praksis fra montasje, vedlikehold og reparasjon av heisanlegg
2 Eksamen fra 2-årig teknisk fagskole, relevant faglinje eller tilsvarende Minst 5 års relevant praksis fra montasje, vedlikehold og reparasjon av heisanlegg
3 Fagbrev som heismontør Minst 5 års allsidig og relevant praksis etter bestått eksamen

 • Veiledning til annet og tredje ledd

  Sikkerhetskontrollør skal etter søknad godkjennes av Direktoratet for byggkvalitet for en periode på 2 år. Kvalifikasjonskravene går fram av tabellen.

  Følgende forutsetninger legges til grunn ved fornyelse:

  • At søkeren har hatt fast stilling som sikkerhetskontrollør, eller ha vært ansatt i minst halv stilling, alternativt vært innleid i perioden.
  • At søkeren skal ha deltatt på etterutdanningskurs som arrangeres for sikkerhetskontrollører en gang i året

(4) Godkjenning av sikkerhetskontrollør gis for 2 år og ved fornyelse vurderes blant annet følgende

a) om søker har arbeidet som sikkerhetskontrollør

b) om søker kan dokumentere oppdatert kunnskap om løfteinnretning og tilhørende regelverk.