Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Definisjoner

Begrepsliste

DefinisjonBeskrivelse

Autorisert representant

 

Enhver fysisk eller juridisk person etablert i Unionen som har fått skriftlig fullmakt fra en produsent til å handle på dennes vegne i forbindelse med nærmere angitte oppgaver (oppbevare dokumentasjon, svare til og samarbeide med tilsynsmyndighet). Fullmakten kan ikke innebærer utarbeidelse av dokumentasjon.

 

Byggevare

 

Enhver vare og ethvert byggesett som er produsert og bragt i omsetning med sikte på å inngå permanent i byggverk eller deler av byggverk, og hvis ytelse påvirker byggverkets ytelse når det gjelder de grunnleggende krav til byggverket.

 

Byggesett

 

En byggevare som bringes i omsetning av en enkelt produsent som en enhet bestående av minst to separate deler som må settes sammen for å skulle inngå i byggverket.

 

Byggevareinfo.no

 

Direktoratets nettside som gir informasjon om hvorfor og hvordan man skal vurdere og angi byggevarens egenskaper.

 

Byggevarers vesentlige egenskaper

 

De egenskaper ved byggevaren som gjelder de grunnleggende krav til byggverk.

 

Byggevarens ytelser

 

Ytelsen knyttet til de relevante vesentlige egenskaper uttrykt som nivå eller klasse eller ved hjelp av en beskrivelse.

 

Bærekraft

 

Bærekraft innføres som et nytt grunnleggende krav til byggverk. Kravet innebærer at byggverk skal konstrueres, oppføres og rives på en slik måte at naturressurser anvendes på en bæredyktig måte. Dette betyr å sikre gjenvinning av byggverk, materialer og deler etter riving, en sikring av byggverkenes holdbarhet og anvendelse av miljøkompatible råmaterialer og sekundære materialer i byggverkene.

 

CEN

 

CEN står for Comité européen de normalisation (European Committee for Standardization).

 

CE-merking

 

CE står for ”Communauté Européenne”. CE-merkingen er bekreftelse på at byggevaren oppfyller byggevareforordningens krav. CE-merkede byggevarer skal derfor kunne omsettes i hele EØS-området.

 

Distributør

 

Enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskjeden, bortsett fra produsenten eller importøren, som gjør byggevaren tilgjengelig på markedet.

 

EAD

 

Forkortelse på European Assessment Document (europeisk bedømmelsesdokument på norsk)

 

ETA

 

Forkortelse på European Technical Assessment (europeisk teknisk bedømmelse på norsk)

 

EOTA

 

European Organisation for Technical Assessment (europeisk organisasjon for tekniske bedømmelser) er den europeiske organisasjonen for tekniske bedømmelser av byggevarer. EOTA koordinerer arbeidet for tekniske vurderingsorganer (TABs) i Europa (jf. byggevareforordningen artikkel 31).

 

Europeisk teknisk bedømmelse

 

Europeiske tekniske bedømmelser sikrer den frivillige CE-merkingen av byggevarer. For byggevarer som ikke er dekket av en harmonisert produktstandard kan produsent velge å CE-merke sine byggevarer ved å skaffe seg en europeisk teknisk bedømmelse. For det skal produsent ta kontakt med et europeisk bedømmelsesorgan, utpekt nasjonalt av myndighetene i EØS-området. I Norge er SINTEF utnevnt som europeiske bedømmelsesorgan. Listen over alle gjeldende europeiske tekniske bedømmelser finner du på EOTA sin hjemmeside nettsider.

 

Europeiske bedømmelsesdokument

 

Europeiske tekniske bedømmelser er, i tillegg til harmoniserte produktstandarder, en harmonisert teknisk spesifikasjon. Det er på bakgrunn av europeiske bedømmelsesdokumenter, at europeiske bedømmelsesorgan kan utstede europeiske tekniske bedømmelser: Dersom en produsent ber om en europeisk bedømmelse, skal et europeisk bedømmelsesdokument utarbeides og fremlegges av et teknisk bedømmelsesorgan.

 

Farlige stoffer

 

CE-merkingen av byggevarer skal, der det er mulig, etterfølges av informasjon om skadelige stoffer i byggevarene for slik å øke muligheten for bærekraftig bygging, samt for å støtte opp under utviklingen av miljøvennlige produkter. Slik informasjon skal i utgangspunktet gis for stoffer som er referert i EUs kjemikalieregelverk REACH.

 

Framstilling

 

Lage eller produsere.

 

Grunnleggende krav til byggverk

 

Byggverk skal oppfylle grunnleggende krav (heretter GK) med hensyn til mekanisk motstandsevne og stabilitet (GK 1), brannsikkerhet (GK2), hygiene, helse og miljø (GK3), sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk (GK4), vern mot støy (GK 5), energiøkonomisering og varmeisolering (GK 6), bærekraftig bruk av naturressurser (GK 7). Dette er de grunnleggende krav til byggverk, som byggevarer skal vurderes opp mot.

Vær oppmerksom på at disse grunnleggende kravene er abstrakte, brukere må alltid sjekke om byggevaren medvirker til at byggverk oppfyller byggteknisk forskrift.

 

Harmoniserte produktstandarder

 

En standard vedtatt av et av de europeiske standardiseringsorganer oppført i vedlegg I til direktiv 98/34/EF på grunnlag av en anmodning fra Kommisjonen i samsvar med artikkel 6 i nevnte direktiv.

 

Harmoniserte tekniske spesifikasjoner

 

Harmoniserte produktstandarder og europeiske bedømmelsesdokumenter

 

Importører

 

Enhver fysisk eller juridisk person etablert i EØS-området som markedsfører en byggevare produsert utenfor EØS-området.

 

IYA

 

Står for ingen ytelse angitt.

 

ISO 9001-sertifikat

 

Et ISO 9001-sertifikat viser at bedriftens kvalitetsstyringssystem er sertifisert etter NS-EN ISO 9001 – Systemer for kvalitetsstyring – Krav.

 

Klasser

 

En rekke nivåer, avgrenset ved en laveste og høyeste verdi for en byggevares ytelse.

 

Kontaktpunkt for byggevarer

 

Medlemsstatene må opprette et nasjonalt kontaktpunkt som skal gi lett tilgjengelig produktinformasjon om byggevarer og bruken av dem. Tjenesten skal være kostnadsfri. Listen over kontaktpunktene finner du her.

Nærings- og fiskeridepartementet har inntil videre påtatt seg ansvaret for å ivareta oppgaven som nasjonalt varekontaktpunkt for alle handelsvarer, inkludert byggevarer.

 

Markedsdeltaker

 

Produsent, autorisert representant, importør, og distributør.

 

Overtredelsesgebyr

 

En økonomisk forpliktelse som har som formål å virke som sanksjon for brudd på en pliktbestemmelse i lov, forskrift eller enkeltvedtak (som for eksempel direktoratets pålegg).

 

Produktdokumentasjon

 

Produktdokumentasjon er en fremstilling av informasjon om produktets egenskaper og ytelser.

 

Produksjonskontroll i fabrikk

 

Dokumentert løpende intern kontroll av produksjonen i en fabrikk .

 

Produkttype

 

Et sett representative ytelsesnivåer eller klasser for en byggevare med hensyn til dens vesentlige egenskaper, som produseres ved bruk av en gitt kombinasjon av råmaterialer eller andre elementer i en bestemt produksjonsprosess,

 

Produsent

 

Enhver fysisk eller juridisk person som produserer en byggevare eller får en slik vare konstruert eller produsert, eller som markedsfører denne varen under sitt navn eller varemerke

 

NANDO-base

 

Nettside drevet av Europakommisjonen. NANDO står for New Approach Directives . NANDO-basen inneholder informasjon om alle relevante harmoniserte produktstandarder, alle vedtak fra Kommisjonen som fastsetter hvilke systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers egenskaper som gjelder per produktgruppe, og en oversikt over alle utpekte tekniske kontrollorgan og tekniske bedømmelsesorgan i EØS-området.

 

NPD

 

NPD står for ”No Performance Determined”

 

REACH

 

REACH står for registrering, evaluering, godkjenning og restriksjoner av kjemiske stoffer (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances). Kjemikalieregelverket REACH er tatt inn i EØS-avtalen og er gjennomført i REACH-forskriften. Miljødirektoratet er ansvarlig nasjonal myndighet i Norge.

 

Samsvarsvurderingsorgan

 

Samsvarsvurderingsorgan omfatter tekniske kontrollorgan (CE-merkede produkter til byggverk) og andre tredjepartsorgan involvert dokumentasjon av ikke CE-merkede byggevarer.

 

Systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers egenskaper/ytelser

 

Samsvarsvurderingsorgan omfatter tekniske kontrollorgan (CE-merkede produkter til byggverk) og andre tredjepartsorgan involvert dokumentasjon av ikke CE-merkede byggevarer.

 

TAB

 

Står for Technical Assessment Body – teknisk bedømmelsesorgan.

 

TEK10

 

Forkortelse for byggteknisk forskrift.

 

Teknisk dokumentasjon

 

Som grunnlag for ytelseserklæringen, må produsenten utarbeide en teknisk dokumenta­sjon som beskriver relevante elementer relatert til ytelsesvurderingen og verifiseringen.

 

Teknisk kontrollorgan

 

Et teknisk kontrollorgan (TKO) er et uavhengig organ som er utpekt av myndighetene i EØS-landene. Kontrollorganene utfører kontroll og testing av byggevarer, og utsteder også samsvarsvurderinger i tråd med den enkelte harmoniserte tekniske spesifikasjonen.

 

Terskler

 

Laveste eller høyeste ytelsesnivå med hensyn til vesentlig egenskap ved en byggevare.

 

Teknisk spesifikasjon

 

En teknisk spesifikasjon er et dokument som fastsetter tekniske krav som en byggevare skal oppfylle.

 

Tilbakekalling

 

Alle tiltak som tar sikte på å oppnå retur av en byggevare som allerede er gjort tilgjengelig for sluttbrukeren.

 

Tilbaketrekking

 

Ethvert tiltak som tar sikte på å hindre at en byggevare i forsyningskjeden blir gjort tilgjengelig på markedet.

 

TKO

 

Forkortelse for tekniske kontrollorgan.

 

Tvangsmulkt

 

En økonomisk forpliktelse som har til formål å sikre at markedsdeltakere etterlever lover, forskrifter eller enkeltvedtak.

 

Ytelseserklæring

 

Ytelseserklæring er et A-4 dokument som inneholder strukturerte opplysninger om byggevaren. Gjennom ytelseserklæringen tar produsenten ansvar for at produktet oppfyller ytelsen som angitt i erklæringen. Ytelseserklæring skal være på norsk, svensk eller dansk. Den kan enten ledsage byggevaren i papirform, eller sendes elektronisk eller publiseres på produsentens nettside.