Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Vedlegg I Grunnleggende krav til byggverk

Byggverk skal i sin helhet og sine ulike deler være egnet for sin tilsiktede bruk, særlig med hensyn til de berørte menneskers helse og sikkerhet gjennom hele byggverkets livssyklus. Med forbehold for normalt vedlikehold skal byggverk oppfylle disse grunnleggende krav til byggverk gjennom en økonomisk rimelig levetid.

 1. Mekanisk motstandsevne og stabilitet

  Byggverket skal være utformet og bygget slik at de belastninger som det sannsynligvis kan bli utsatt for under oppføring og bruk, ikke vil føre til noe av følgende:

  1. sammenstyrtning av hele eller deler av byggverket,

  2. større deformasjoner av uakseptabel grad,

  3. skade på andre deler av byggverket, dets faste utrustning eller installert utstyr som følge av større deformasjon av bærende elementer,

  4. skade gjennom en hendelse hvis omfang ikke står i forhold til den opprinnelige årsaken.

 2. Brannsikkerhet

  Byggverket skal være utformet og bygget på slik måte at

  1. byggverket kan antas å ha sin bæreevne i behold en viss tid,

  2. utvikling og spredning av ild og røyk inne i byggverket er begrenset,

  3. spredning av ild til byggverk i nærheten er begrenset,

  4. personer som befinner seg i byggverket, kan forlate bygningen eller reddes på annet vis,

  5. redningsmannskapets sikkerhet er ivaretatt.

 3. Hygiene, helse og miljø

  Byggverk skal utformes og oppføres på slik måte at de gjennom hele sin livssyklus ikke kommer til å utgjøre en trussel mot arbeidstakernes, brukernes eller naboenes hygiene, helse eller sikkerhet, eller i urimelig høy grad under hele sin livssyklus påvirker miljøkvaliteten eller klimaet under oppføring, bruk og riving, særlig på grunn av

  1. avgivelse av giftige gasser,

  2. utslipp innendørs eller utendørs av farlige stoffer, flyktige organiske forbindelser (VOC), klimagasser eller farlige stoffer til luften,

  3. utslipp av farlig stråling,

  4. utslipp av farlig stoffer til grunnvann, sjø, overflatevann eller jord,

  5. utslipp av farlige stoffer til drikkevann eller av stoffer som på annet vis kan ha negativ innvirkning på drikkevann,

  6. ikke forskriftsmessig avløp for avløpsvann, utslipp av avgasser eller feil håndtering av fast eller flytende avfall,

  7. fukt i deler av byggverket eller på overflater inne i byggverket.

 4. Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk

  Byggverk skal være konstruert og oppført på slik måte at de ikke medfører en uakseptabel risiko for ulykke eller skade i bruk eller drift, som skli-, fall- eller kollisjonsskade, brannskader, elektriske støt, eksplosjonsskader eller innbrudd. Særlig skal byggverk være utformet og bygget slik at de er tilgjengelige for og kan brukes av funksjonshemmede personer.

 5. Vern mot støy

  Byggverk skal være utformet og bygget på slik måte at støyen som oppfattes av dem som befinner seg i byggverket eller av mennesker i nærheten, holdes på et nivå som ikke kan true deres helse, og som gjør det mulig for dem å sove, hvile og arbeide under tilfredsstillende forhold.

 6. Energiøkonomisering og varmeisolering

  Byggverk og deres varme-, kjøle-, belysnings- og ventilasjonsinstallasjoner skal være utformet og bygget på slik måte at den energimengde som kreves, skal være lav når det tas hensyn til brukerne og de klimatiske forhold på stedet. Byggverk skal også være energieffektive og bruke så lite energi som mulig i løpet av oppføring og riving.

 7. Bærekraftig bruk av naturressurser

  Byggverk skal konstrueres, oppføres og rives på slik måte at bruken av naturressurser er bærekraftig, og særlig sikre

  1. at byggverk og materialer og deler i byggverk kan brukes på nytt eller gjenvinnes etter riving,

  2. byggverkets bestandighet,

  3. bruk av miljøvennlige råmaterialer og sekundærmaterialer i byggverk.