Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Veiledning til byggevareforordningen

4. Harmoniserte tekniske spesifikasjoner

De harmoniserte tekniske spesifikasjonene sikrer at egenskapene til byggevarer angis på samme måte i hele EØS-området. Det er på bakgrunn av disse harmoniserte tekniske spesifikasjoner at produsentene skal kunne CE-merke byggevarene sine. Det finnes to typer harmoniserte tekniske spesifikasjoner under byggevareforordningen: Harmoniserte produktstandarder og europeiske bedømmelsesdokumenter.

En harmonisert europeisk produktstandard er en standard utarbeidet på en forespørsel (mandat) fra EU-Kommisjonen til europeisk standardiseringsorganisasjon (typisk CEN) om å utvikle en felles europeisk produktstandard. Når en standard er harmonisert har den et ZA-tillegg som gir regler for CE-merking av produkttypen, og skal da publiseres i Den europeiske unions tidende. Listen over harmoniserte produktstandarder finner man i NANDO-basen eller på byggevareinfo.no.

Det informative ZA-tillegget består generelt tre deler:

  1. ZA.1: Byggevarens egenskaper samt bestemmelser i standarden hvor vurderingen eller testmetode er referert til. Listen representerer en oversikt over alle regulerte krav til den aktuelle byggevaren innen EØS-området.

  2. ZA.2: Hvilket system for vurdering og verifikasjon av byggevarens egenskaper eller ytelser som gjelder.

  3. ZA.3: Prosessen for CE-merking og merking av byggevaren.

Den andre typen av harmoniserte tekniske spesifikasjoner er de europeiske bedømmelsesdokumentene (EAD, European Assessment Document, tidligere ETAG-er). De europeiske bedømmelsesdokumentene gjør det mulig for produsenter å CE-merke sine byggevarer der det ikke finnes harmoniserte produktstandarder ved å skaffe seg en europeisk teknisk bedømmelse. Europeiske tekniske bedømmelser utstedes av tekniske bedømmelsesorgan, på bakgrunn av et europeisk bedømmelsesdokument, etter anmodning fra produsenten.

Europeiske bedømmelsesdokumenter skal minst inneholde en generell beskrivelse av byggevaren, en liste over vesentlige egenskaper som er relevant for tiltenkt bruk av byggevaren, samt metoder og kriterier for å vurdere ytelsen til byggevaren for de vesentlige egenskapene. Europeiske bedømmelsesdokumenter utstedes av den europeiske organisasjonen for tekniske bedømmelser (EOTA). Byggevareforordningen inneholder detaljerte regler om fremgangsmåten for å utstede europeiske bedømmelsesdokumenter (jf. byggevareforordningen artikkel 19, 20 og vedlegg II).

Retningslinjer for europeiske tekniske godkjenninger (ETAG-er) utarbeidet under byggevaredirektivet kan brukes som europeiske bedømmelsesdokumenter.

Henvisninger