Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 67 Kommisjonens rapportering

  1. Innen 25. april 2014 skal Kommisjonen vurdere det særskilte behovet for opplysninger om innholdet av farlige stoffer i byggevarer og overveie en eventuell utvidelse av meldingsplikten i artikkel 6 nr. 5 til også å omfatte andre stoffer, og skal avgi rapport om dette til Europaparlamentet og Rådet. I sin vurdering skal Kommisjonen blant annet ta hensyn til behovet for å sikre et høyt nivå for vern av helsen og sikkerheten til de arbeidstakere som bruker byggevarene og brukerne av byggevarene, herunder med hensyn til krav om gjenvinning eller ombruk av deler eller materialer.

    Rapporten skal eventuelt innen to år fra den ble lagt fram for Europaparlamentet og Rådet, følges opp av hensiktsmessige forslag til regelverk.

  2. Innen 25. april 2016 skal Kommisjonen legge fram for Europaparlamentet og Rådet en rapport om gjennomføringen av denne forordning, herunder artikkel 19, 20, 21, 23, 24 og 37 på grunnlag av rapporter fra medlemsstatene og andre berørte parter, som, der det er relevant, skal ledsages av hensiktsmessige forslag.