Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 46 Bruk av anlegg utenfor det teknisk kontrollorgans prøvingslaboratorium

  1. På anmodning fra produsenten og der dette er begrunnet av tekniske, økonomiske eller logistiske hensyn kan tekniske kontrollorganer beslutte å utføre prøvingene nevnt i vedlegg V for systemene for vurdering og verifikasjon av ytelse 1+, 1 eller 3 eller få slike prøvinger utført under deres tilsyn, enten i produksjonsanlegget ved bruk av prøvingsutstyr i produsentens interne laboratorium eller, etter forutgående samtykke fra produsenten, i et eksternt laboratorium ved bruk av dette laboratoriums prøvingsutstyr.

    Tekniske kontrollorganer som utfører slike prøvinger, skal være særlig utpekt som kvalifisert til å utføre prøvingene på et annet sted enn i deres egne akkrediterte prøvingsanlegg.

  2. Før disse prøvingene utføres, skal det teknisk kontrollorgan verifisere hvorvidt kravene i prøvingsmetoden er oppfylt, og vurdere hvorvidt:

    1. prøvingsutstyret har et hensiktsmessig kalibreringssystem og målingenes sporbarhet er garantert,

    2. kvaliteten på prøvingsresultatene er sikret.