Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 51 Tvil om tekniske kontrollorganers kompetanse

  1. Kommisjonen skal undersøke alle saker der den er i tvil om eller er blitt gjort oppmerksom på at det foreligger tvil om hvorvidt et teknisk kontrollorgan er kompetent eller fortsatt oppfyller de krav og det ansvar det er underlagt.

  2. Meldermedlemsstaten skal på anmodning gi Kommisjonen alle opplysninger om grunnlaget for underretningen eller for opprettholdelsen av vedkommende organs kompetanse.

  3. Kommisjonen skal sikre at alle følsomme opplysninger som den innhenter under sine undersøkelser, blir behandlet fortrolig.

  4. Dersom Kommisjonen fastslår at et teknisk kontrollorgan ikke oppfyller eller ikke lenger oppfyller kravene som gjelder for underretningen, skal den underrette meldermedlemsstaten om dette og anmode den om å treffe de nødvendige korrigerende tiltak, herunder om nødvendig tilbaketrekking av underretningen.