Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 64 Utvalg

  1. Kommisjonen skal bistås av et fast byggeutvalg.

  2. Der det vises til dette nummer, skal artikkel 3 og 7 i beslutning 1999/468/EF komme til anvendelse.

  3. Medlemsstatene skal sikre at medlemmene av Det faste byggeutvalg kan utføre sine oppgaver uten at det oppstår interessekonflikter, særlig når det gjelder framgangsmåtene med sikte på å oppnå CE-merking.