Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 18 Formell innvending mot harmoniserte standarder

  1. Dersom en medlemsstat eller Kommisjonen anser at en harmonisert standard ikke fullt ut oppfyller de kravene som er fastsatt i det relevante mandatet, skal vedkommende medlemsstat eller Kommisjonen etter samråd med Det faste byggeutvalg bringe saken inn for komiteen nedsatt i henhold til artikkel 5 i direktiv 98/34/EF og der framføre sine argumenter. Denne komiteen skal, etter å ha samrådd seg med relevante europeiske standardiseringsorganer, umiddelbart avgi sin uttalelse.

  2. På bakgrunn av uttalelsen fra komiteen nedsatt i henhold til artikkel 5 i direktiv 98/34/EF, skal Kommisjonen beslutte om den vil offentliggjøre, ikke offentliggjøre, offentliggjøre med begrensning, opprettholde, opprettholde med begrensning eller trekke tilbake henvisningene til den berørte harmoniserte standard i Den europeiske unions tidende .

  3. Kommisjonen skal underrette det berørte europeiske standardiseringsorgan om sin beslutning og om nødvendig anmode om en revisjon av den berørte harmoniserte standard.