Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 58 Byggevarer som oppfyller kravene, men som likevel utgjør en risiko for helse og sikkerhet

  1. Dersom en medlemsstat etter å ha utført en vurdering i henhold til artikkel 56 nr. 1 finner at en byggevare, selv om den er i samsvar med denne forordning, utgjør en risiko for oppfyllelsen av de grunnleggende krav til byggverk, menneskers helse eller sikkerhet eller for andre aspekter vedrørende vern i offentlighetens interesse, skal den kreve at berørte markedsdeltaker treffer alle egnede tiltak for å sikre at den berørte byggevare når den bringes i omsetning ikke lengre utgjør en slik risiko, eller tilbakekaller den innen en rimelig frist som den fastsetter ut fra risikoens art.

  2. Markedsdeltakeren skal sikre at ethvert korrigerende tiltak treffes med hensyn til alle berørte byggevarer som markedsdeltakeren har gjort tilgjengelig på unionsmarkedet.

  3. Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstater. Denne underretning skal inneholde alle tilgjengelige opplysninger, særlig opplysninger som er nødvendige for å kunne identifisere den berørte byggevare, byggevarens opprinnelse samt varens omsetningskjede, den aktuelle risikoens natur og arten og varigheten av de nasjonale tiltak som er truffet.

  4. Kommisjonen skal omgående innlede samråd med medlemsstatene og den eller de berørte markedsdeltakere og vurdere det nasjonale tiltaket som er truffet. På grunnlag av resultatene av denne vurderingen skal Kommisjonen beslutte om tiltaket er berettiget eller ikke, og om nødvendig foreslå egnede tiltak.

  5. Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlemsstater og umiddelbart underrette medlemsstatene og den eller de berørte markedsdeltakere om beslutningen.