Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 30 Krav til tekniske bedømmelsesorganer

  1. Et teknisk bedømmelsesorgan skal gjennomføre vurderingen og utstede den europeiske tekniske bedømmelsen på et produktområde det er utpekt for.

    Det tekniske bedømmelsesorgan skal oppfylle kravene fastsatt i tabell 2 i vedlegg IV innenfor rammen av den virksomhet det er utpekt for.

  2. Et teknisk bedømmelsesorgan skal gjøre sin organisasjonsplan og navnene på medlemmene i dets interne beslutningsorganer offentlig tilgjengelig.

  3. Dersom et teknisk bedømmelsesorgan ikke lenger oppfyller kravene nevnt i nr. 1, skal medlemsstaten trekke tilbake utpekingen av det aktuelle tekniske bedømmelsesorgan for det berørte produktområdet og underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstater om dette.