Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 52 Tekniske kontrollorganers driftsmessige forpliktelser

  1. De tekniske kontrollorganer skal utføre tredjemannsoppgaver i samsvar med systemene for vurdering og verifikasjon av ytelse fastsatt i vedlegg V.

  2. Vurderinger og verifikasjon av ytelse skal utføres med fullt innsyn med hensyn til produsenten og på en forholdsmessig måte slik at unødvendige byrder for markedsaktører unngås. De tekniske kontrollorganer skal utøve sin virksomhet slik at det tas behørig hensyn til foretakets størrelse, i hvilken sektor det driver sin virksomhet, dets struktur, kompleksiteten med den aktuelle byggevarens teknologi samt produksjonsprosessens masse- eller seriepreg.

    Samtidig skal de tekniske kontrollorganer likevel overholde den grad av nøyaktighet som kreves for varen i henhold til denne forordning og varens rolle i oppfyllelsen av alle grunnleggende krav til byggverk.

  3. Dersom et teknisk kontrollorgan under førstegangsinspeksjonen av produksjonsanlegget og av produksjonskontrollen i fabrikk finner at produsenten ikke har sikret  at ytelsen for den produserte varen er konsistent, skal det kreve at produsenten treffer hensiktsmessige korrigerende tiltak og ikke utsteder noe sertifikat.

  4. Dersom et teknisk kontrollorgan i sin tilsynsvirksomhet med sikte på å verifisere ytelse for den produserte varen finner at en byggevare ikke lenger har samme ytelse som produkttypen, skal det kreve at produsenten treffer hensiktsmessige korrigerende tiltak, og om nødvendig midlertidig oppheve eller trekke tilbake sertifikatet.

  5. Dersom det ikke treffes korrigerende tiltak, eller dersom de ikke har den ønskede virkning, skal det tekniske kontrollorgan begrense, midlertidig oppheve eller trekke eventuelle sertifikater tilbake, alt etter hva som er hensiktsmessig.