Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 59 Formelt manglende samsvar

 1. Med forbehold for artikkel 56 skal en medlemsstat pålegge den berørte markedsdeltaker å bringe det manglende samsvaret til opphør dersom medlemsstaten fastslår et av følgende tilfeller:

  1. CE-merkingen er påført i strid med artikkel 8 eller 9,

  2. CE-merkingen er ikke er påført når dette er påkrevd, i samsvar med artikkel 8 nr. 2,

  3. med forbehold for artikkel 5, ytelseserklæringen er ikke utarbeidet når dette er påkrevd, i samsvar med artikkel 4.

  4. ytelseserklæringene er ikke utarbeidet i samsvar med artikkel 4, 6 og 7,

  5. den tekniske dokumentasjonen er enten ikke tilgjengelig eller er ikke fullstendig.

 2. Dersom det manglende samsvaret omhandlet i nr. 1 vedvarer, skal medlemsstaten treffe egnede tiltak for å begrense eller forby tilgjengeliggjøringen av byggevaren på markedet, eller sikre at den tilbakekalles eller trekkes tilbake fra markedet.