Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 28 Vurdering og verifikasjon av ytelse

  1. Vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelse med hensyn til vesentlige egenskaper skal gjennomføres i samsvar med et av systemene fastsatt i vedlegg V.

  2. Gjennom delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 60 skal Kommisjonen fastsette, og kan Kommisjonen revidere, det eller de systemer som skal brukes på en gitt byggevare eller gruppe av byggevarer eller på en gitt vesentlig egenskap, med særlig hensyn til systemets eller systemenes konsekvenser for menneskers helse og sikkerhet og for miljøet. Kommisjonen skal i den forbindelse også ta hensyn til de dokumenterte erfaringer som er oversendt av nasjonale myndigheter når det gjelder markedstilsyn.

    Kommisjonen skal velge det eller de systemer som medfører lavest kostnader og som oppfyller alle grunnleggende krav til byggverk.

  3. Det eller de systemer som slik fastsettes, skal angis i mandatet for de harmoniserte standarder og i de harmoniserte tekniske spesifikasjoner.