Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Vedlegg II Framgangsmåte for vedtakelse av et europeisk bedømmelsesdokument

 1. Anmodning om en europeisk teknisk bedømmelse

  Når en produsent anmoder et teknisk bedømmelsesorgan om en europeisk teknisk bedømmelse av en byggevare, og etter at produsenten og det tekniske bedømmelsesorgan (heretter kalt «ansvarlig teknisk bedømmelsesorgan») har undertegnet en avtale om fortrolig behandling av forretningshemmeligheter, med mindre produsenten beslutter noe annet, skal produsenten legge fram for det ansvarlige tekniske bedømmelsesorgan teknisk dokumentasjon med beskrivelse av varen, produsentens tiltenkte bruk av varen og opplysninger om den produksjonskontroll i fabrikk som produsenten har til hensikt å iverksette.

 2. Kontrakt

  For byggevarer nevnt i artikkel 21 nr. 1 bokstav c) skal det, senest en måned etter at den tekniske dokumentasjon ble mottatt, inngås en kontrakt mellom produsenten og det ansvarlige tekniske bedømmelsesorgan om utarbeidelse av en europeisk teknisk bedømmelse, som skal inneholde arbeidsprogrammet for utarbeidelse av det europeiske bedømmelsesdokument, herunder:

  • organiseringen av arbeidet innenfor organisasjonen av tekniske bedømmelsesorganer,

  • sammensetningen av arbeidsgruppen som skal nedsettes i organisasjonen av tekniske bedømmelsesorganer for det aktuelle produktområdet,

  • samordningen av tekniske bedømmelsesorganer.

 3. Arbeidsprogram

  Etter at kontrakten er inngått med produsenten, skal organisasjonen av tekniske bedømmelsesorganer underrette Kommisjonen om arbeidsprogrammet for utarbeidelsen av det europeiske tekniske bedømmelsesdokument og tidsplanen for gjennomføring av det, med opplysninger om vurderingsprogrammet. Denne underretningen skal finne sted senest tre måneder etter mottak av anmodningen om en europeisk teknisk bedømmelse.

 4. Utkast til europeisk bedømmelsesdokument

  Organisasjonen av tekniske bedømmelsesorganer skal ferdigstille et utkast til europeisk bedømmelsesdokument ved hjelp av den arbeidsgruppen som samordnes av det ansvarlige tekniske bedømmelsesorgan, og oversende utkastet til de berørte parter innen seks måneder etter den dato Kommisjonen ble underrettet om arbeidsprogrammet.

 5. Kommisjonens deltakelse

  En representant for Kommisjonen kan delta som observatør i alle deler av gjennomføringen av arbeidsprogrammet.

 6. Forlengelse og forsinkelse

  Arbeidsgruppen skal rapportere enhver forsinkelse i forhold til tidsfristen fastsatt i nr. 1–4 i dette vedlegg til organisasjonen av tekniske bedømmelsesorganer og til Kommisjonen.

  Dersom en forlengelse av tidsfristene for utarbeidelse av det europeiske bedømmelsesdokumentet kan begrunnes, særlig fordi Kommisjonen ikke har truffet en beslutning om det relevante systemet for vurdering og verifikasjon av ytelse for byggevaren, eller fordi det skal utarbeides en ny prøvingsmetode, skal Kommisjonen fastsette en forlenget frist.

 7. Endringer og vedtakelse av et europeisk bedømmelsesdokument

  Det ansvarlige tekniske bedømmelsesorgan skal oversende utkastet til europeisk bedømmelsesdokument til produsenten, som skal ha 15 virkedager til å komme med synspunkter på dette. Deretter skal organisasjonen av tekniske bedømmelsesorganer

  1. dersom det er aktuelt, underrette produsenten om hvordan hans reaksjoner er hensyntatt,

  2. vedta utkastet til europeisk bedømmelsesdokument, og

  3. sende en kopi til Kommisjonen.

   Dersom Kommisjonen innen 15 dager etter mottak underretter organisasjonen av tekniske bedømmelsesorganer om sine merknader til utkastet til europeisk bedømmelsesdokument, skal organisasjonen av tekniske bedømmelsesorganer, etter å ha fått anledning til å komme med kommentarer, endre utkastet tilsvarende og sende en kopi av det vedtatte europeiske bedømmelsesdokument til produsenten og Kommisjonen.

 8. Det endelige europeiske bedømmelsesdokument som skal offentliggjøres

  Så snart den første europeiske tekniske bedømmelse er utstedt av det ansvarlige tekniske bedømmelsesorganet på grunnlag av det vedtatte europeiske bedømmelsesdokumentet, skal det europeiske bedømmelsesdokument, dersom det er aktuelt, justeres på grunnlag av de erfaringer som er gjort. Organisasjonen av tekniske bedømmelsesorganer skal vedta det endelige europeiske bedømmelsesdokumentet og sende en kopi av dette til Kommisjonen, sammen med en oversettelse av dets tittel på alle de offisielle språkene i Unionen med henblikk på offentligjøring av en referanse. Organisasjonen av tekniske bedømmelsesorganer skal holde det europeiske bedømmelsesdokumentet tilgjengelig i elektronisk form så snart varen har fått CE-merking.

________