Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 4 Ytelseserklæring

  1. Dersom en byggevare omfattes av en harmonisert standard eller er i overensstemmelse med en europeisk teknisk bedømmelse som er utstedt for den, skal produsenten utarbeide en ytelseserklæring når en slik vare bringes i omsetning eller gjøres tilgjengelig på markedet.

  2. Dersom en byggevare omfattes av en harmonisert standard eller er i overensstemmelse med en europeisk teknisk bedømmelse som er utstedt for den, kan det gis opplysninger om byggevarens ytelse med hensyn til de vesentlige egenskaper som angitt i den aktuelle harmoniserte tekniske spesifikasjonen, men bare dersom de inngår i og er angitt i ytelseserklæringen, med mindre det i samsvar med artikkel 5 ikke er utferdiget noen ytelseserklæring.

  3. Ved å utarbeide ytelseserklæringen påtar produsenten seg ansvaret for at byggevaren er i samsvar med slik angitt ytelse. Dersom det ikke foreligger objektive indikasjoner på det motsatte, skal medlemsstatene anta at ytelseserklæringen som produsenten har utarbeidet, er nøyaktig og pålitelig.