Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 3 Grunnleggende krav til byggverk og byggevarers vesentlige egenskaper

  1. De grunnleggende krav til byggverk fastsatt i vedlegg I skal danne grunnlaget for utarbeidelse av standardiseringsmandater og harmoniserte tekniske spesifikasjoner.

  2. Byggevarers vesentlige egenskaper skal fastsettes i harmoniserte tekniske spesifikasjoner for de grunnleggende krav til byggverk.

  3. For særskilte grupper byggevarer som omfattes av en harmonisert standard, skal Kommisjonen fastsette, der dette er hensiktsmessig og i forbindelse med deres tilsiktede bruksområder som fastsatt i de harmoniserte standarder, gjennom delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 60, de vesentlige egenskaper som produsenten skal angi byggevarens ytelse for, når den bringes i omsetning.

Der dette er hensiktsmessig, skal Kommisjonen også fastsette, gjennom delegerte rettsaker i samsvar med artikkel 60, terskelnivåene for ytelsen med hensyn til de vesentlige egenskaper som skal angis.