Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 57 Unionens framgangsmåte ved beslutninger om beskyttelsestiltak

  1. Dersom det etter at framgangsmåten i artikkel 56 nr. 3 og 4 er fullført, reises innvendinger mot et tiltak truffet av en medlemsstat, eller dersom Kommisjonen anser at et nasjonalt tiltak strider mot Unionens regelverk, skal Kommisjonen omgående innlede samråd med medlemsstatene og den eller de berørte markedsdeltakerne og vurdere det nasjonale tiltaket. På grunnlag av resultatene av denne vurderingen skal Kommisjonen beslutte om tiltaket er berettiget eller ikke.

    Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlemsstater og umiddelbart underrette medlemsstatene og den eller de berørte markedsdeltakere om beslutningen.

  2. Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, skal alle medlemsstater treffe de nødvendige tiltak for å sikre at byggevaren som ikke oppfyller kravene, trekkes tilbake fra deres markeder, og underrette Kommisjonen om dette. Dersom det nasjonale tiltaket anses som uberettiget, skal vedkommende medlemsstat trekke tiltaket tilbake.

  3. Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, og byggevarens manglende samsvar tilskrives mangler ved de harmoniserte standarder nevnt i artikkel 56 nr. 5 bokstav b), skal Kommisjonen underrette det eller de relevante europeiske standardiseringsorganer om dette, og bringe saken inn for komiteen som er nedsatt i henhold til artikkel 5 i direktiv 98/34/EF. Komiteen skal rådføre seg med det eller de relevante europeiske standardiseringsorganer og umiddelbart avgi sin uttalelse.

    Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, og byggevarens manglende samsvar tilskrives mangler i det europeiske bedømmelsesdokumentet eller den spesifikke tekniske dokumentasjon nevnt i artikkel 56 nr. 5 bokstav b), skal Kommisjonen bringe saken inn for Det faste byggeutvalg og deretter treffe egnede tiltak.