Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Veiledning til byggevareforordningen

17. Forpliktelser til produsenter, importører og distributører

I omsetningskjeden finnes det flere markedsdeltakere. Disse er produsent, produsentens representant, importør og distributør. Markedsaktørene har både felles og ulike forpliktelser, alt etter deres rolle i omsetningskjeden.

Produsenter

Produsenter fremstiller byggevarer og har derfor det primære ansvaret for å utarbeide både den tekniske dokumentasjonen og produktdokumentasjonen.

Produsenter skal:

 1. utarbeide den tekniske dokumentasjonen

 2. utarbeide ytelseserklæringen og påføre CE-merkingen på byggevaren

 3. oppbevare ytelseserklæring og den tekniske dokumentasjonen i 10 år etter at byggevaren for første gang ble gjort tilgjengelig på det norske markedet

 4. sikre at byggevaren ledsages av anvisninger og sikkerhetsinformasjon

 5. sørge for at oppgitte ytelser blir opprettholdt i serieproduksjon

 6. påføre type-, parti- eller serienummer på byggevaren eller emballasje

 7. angi navn, firma, varemerke, kontaktadressen og sted der produsent kan kontaktes på byggevaren

 8. føre register over klager og tilbakekallinger av byggevarer

 9. foreta stikkprøver av byggevarer når det anses hensiktsmessig

 10. treffe nødvendige tiltak når en byggevare ikke er i samsvar med byggevareforordningen (retting, tilbakekalling, tilbaketrekking)

 11. underrette og samarbeide med tilsynsmyndigheten dersom en byggevare som produsent han har gjort tilgjengelig på markedet utgjør en risiko

Produsentens representant

Produsentens representant er enhver fysisk eller juridisk person etablert i EØS-området som har fått skriftlig fullmakt fra en produsent til å handle på produsentens vegne. Fullmakten vil som regel innebære at representanten skal

 1. oppbevare ytelseserklæringen og den tekniske dokumentasjon i ti år

 2. stille den tekniske dokumentasjonen og produktdokumentasjonen til rådighet for direktoratet

 3. gi direktoratet alle opplysninger og all dokumentasjon som er nødvendig for å vise at byggevaren er i samsvar med byggevareforordning

 4. samarbeide med direktoratet om tiltak for å fjerne risiko forbundet med byggevarer som omfattes av representantens fullmakt

Utarbeidelsen av den tekniske dokumentasjonen er produsentens ansvar, og skal ikke utgjøre noen del av representantens fullmakt.

Importør

Importør er enhver fysisk eller juridisk person etablert i EØS-området som markedsfører byggevarer produsert utenfor EØS-området (for eksempel Kina, Russland, Canada). Importører setter byggevarer produsert utenfor EØS-området på markedet for første gang i EØS-området. Av den grunn har importører et større ansvar enn distributører, som kjøper byggevarer fra andre EØS-land.

Importører av byggevarer til EØS-området har følgende forpliktelser:

 1. forbud mot å sette på markedet byggevarer som ikke er i samsvar med byggevareforordningen

 2. sikre at produsenten har gjennomført oppgaver i samsvar med riktig system for vurdering og verifikasjon av ytelse

 3. sikre at CE-merking og ytelseserklæring foreligger

 4. sikre at byggevaren ledsages av bruksanvisning og sikkerhetsinformasjon

 5. oppbevare ytelseserklæring i 10 år

 6. angi navn, firma, varemerke, kontaktadresse og sted der importøren kan kontaktes (angis på byggevaren eller emballasjen)

 7. sikre gode transport- og lagringsvilkår

 8. føre register over klager og tilbakekallinger

 9. foreta stikkprøver av byggevarer når det anses hensiktsmessig

 10. treffe nødvendige tiltak når en byggevare ikke er i samsvar med byggevareforordningen (retting, tilbakekalling, tilbaketrekking)

 11. underrette og samarbeide med tilsynsmyndigheten dersom en byggevare som produsent han har gjort tilgjengelig på markedet utgjør en risiko

Distributør

Distributør er enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskjeden, bortsett fra produsenten eller importøren, som gjør byggevaren tilgjengelig på markedet. De har derfor færre forpliktelser enn importører.

Distributører har følgende forpliktelser:

 1. forbud mot å sette på markedet byggevarer som ikke er i samsvar med byggevareforordningen

 2. sikre at CE-merking og ytelseserklæring foreligger

 3. sikre at byggevaren ledsages av bruksanvisning og sikkerhetsinformasjon

 4. sikre gode transport- og lagringsvilkår

 5. føre register over klager og tilbakekallinger

 6. treffe nødvendige tiltak når en byggevare ikke er i samsvar med byggevareforordningen (retting, tilbakekalling, tilbaketrekking)

 7. underrette og samarbeide med tilsynsmyndigheten dersom en byggevare som produsent han har gjort tilgjengelig på markedet utgjør en risiko

Henvisninger

 • Byggevareforordningen kapittel III