Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 66 Overgangsbestemmelser

  1. Byggevarer som er bragt i omsetning i samsvar med direktiv 89/106/EØF før 1. juli 2013, skal anses å oppfylle denne forordning.

  2. Produsenter kan utarbeide en ytelseserklæring på grunnlag av et samsvarssertifikat eller en samsvarserklæring som er utstedt før 1. juli 2013 i samsvar med direktiv 89/106/EØF.

  3. Retningslinjer for europeisk teknisk godkjenning kunngjort før 1. juli 2013 i samsvar med artikkel 11 i direktiv 89/106/EØF, kan brukes som europeiske bedømmelsesdokumenter.

  4. Produsenter og importører kan bruke europeiske tekniske godkjenninger utstedt i samsvar med artikkel 9 i direktiv 89/106/EØF før 1. juli 2013 som europeiske tekniske vurderinger så lenge disse godkjenningene er gyldige.