Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Veiledning til byggevareforordningen

12. CE-merking

CE-merkingen bekrefter at byggevaren er fremstilt og kontrollert i overensstemmelse med en harmonisert produktstandard eller et europeisk bedømmelsesdokument. Byggevaren med CE-merke kan markedsføres og omsettes i hele EØS-området. I europeiske harmoniserte produktstandarder fremgår kravene til CE-merket i standardens ZA.3-vedlegg . CE-merking er kun delvis et kvalitetsstempel. Det er de tekniske spesifikasjonene som er harmonisert, ikke de enkelte lands tekniske krav til byggverk. Et CE-merke på en byggevare betyr at varens egenskaper er dokumentert, ikke at forskriftenes krav til byggverket er oppfylt.

CE-merkingen skal inneholde:

  1. CE-merket (den grafiske utformingen av CE-merket er harmonisert, og skal være minst 5 mm høy)

  2. identifikasjonsnummer til det tekniske kontrollorgan (hvis relevant),

  3. produsentens navn og registrerte adresse,

  4. de to siste sifrene i det årstallet CE-merkingen først ble gjort,

  5. ytelseserklæringens referanse­nummer,

  6. henvisning til den harmoniserte tekniske spesifikasjonen,

  7. produktnavn/produktidentifikasjon,

  8. tilsiktet bruk som fastsatt i den harmoniserte tekniske spesifikasjonen,

  9. byggevarens vesentlige egenskaper.

CE-merkingen skal fortrinnsvis påføres byggevaren eller på dens emballasje. Der det ikke er praktisk mulig skal CE-merkingen påføres dokumenter som følger med byggevaren. I motsetning til ytelseserklæringen er det ikke fastsatt noe språkkrav til CE-merkingen. Ved hjelp av referansenummeret til ytelseserklæringen som finnes på CE-merkingen vil det være enkelt for kjøper å finne frem til relevant ytelseserklæring.

Figuren viser eksempel på riktig utfylt CE-merking

Eksempel på riktig utfylt CE-merking

Henvisninger